DODATEK K OSVĚDČENÍ (*)

Česká republika
 
1. NÁZEV OSVĚDČENÍ - DOKLADU O DOSAŽENÉM VZDĚLÁNÍ (CZ)(1)
Vysvědčení o maturitní zkoušce z oboru vzdělání:
82-41-M/14 Textilní výtvarnictví (denní studium)
(1) v původním jazyce
 
2. PŘEKLAD NÁZVU OSVĚDČENÍ(2)
(2) Tento překlad je neoficiální.
 
3. PROFIL SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ (KOMPETENCÍ)
Obecné kompetence:
 
 • ovládat různé způsoby učení se a dobře využívat zdroje informací, být čtenářsky gramotný;
 • porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, uplatňovat varianty řešení, pracovat samostatně i v týmu;
 • komunikovat v jednom cizím jazyce minimálně na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky;
 • adaptovat se na měnící se sociální a ekonomické podmínky, být finančně gramotný;
 • mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce a o vztazích mezi zaměstnavateli a pracovníky, zodpovědně rozhodovat o svém pracovním uplatnění, uvědomovat si význam celoživotního učení;
 • aplikovat základní matematické vztahy, fyzikální a chemické zákonitosti při řešení jednoduchých úloh;
 • pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií, využívat adekvátní zdroje informací a efektivně pracovat s informacemi;
 • jednat ekologicky a v souladu se zásadami udržitelného rozvoje;
 • podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury, uznávat hodnotu života;
 • uplatňovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a požární prevence;
 • uplatňovat zásady a předpisy normalizace.

Odborné kompetence:

 • využívat při své práci znalosti o historickém vývoji a současných trendech výtvarné kultury a umělecké tvorby v rámci svého oboru;
 • uplatňovat vlastní výtvarný názor, jasně formulovat výtvarnou myšlenku a obsahovou náplň výtvarného záměru;
 • volit výtvarné řešení na základě analýzy zadaného úkolu, dokázat je zhodnotit a obhájit;
 • využívat výtvarné a výrazové možnosti realizačních technologických postupů a technik a používaných materiálů z hlediska jejich výrazových možností a výsledného vyznění realizovaného produktu;
 • uplatňovat při tvorbě výtvarného návrhu technologická, výrobní a ekonomická hlediska jeho realizace, vyhotovovat technickou dokumentaci;
 • vhodně prezentovat svou práci v závislosti na konkrétní situaci, vykonávat základní marketingové činnosti ve vztahu k oboru;
 • ovládat zásady profesionálního vystupování a základy jednání se zákazníkem, obchodními a pracovními partnery;
 • mít komplexní přehled o druzích používaných materiálů, hospodárně a ekologicky s nimi zacházet, umět posuzovat jejich vlastnosti a rozhodovat o jejich volbě;
 • ovládat technologické postupy a techniky, volit nejvhodnější postup realizace výtvarného návrhu, průběžně hodnotit kvalitu výsledků dílčích pracovních operací;
 • používat správně a podle příslušných pracovních operací odpovídající stroje, zařízení, nástroje, nářadí a pomůcky;
 • sledovat vývoj nových technologií, materiálů, technického zařízení apod. a zavádět je do praxe;
 • ovládat základní ekonomické činnosti ve vztahu k předpokládanému profesnímu uplatnění.
 
4. PROFESNÍ UPLATNĚNÍ DRŽITELE OSVĚDČENÍ
Absolvent se uplatní na základě získané odborné profilace v celé šíři činností v odpovídající oblasti užité výtvarné tvorby a finálního zpracování. Konkrétní oblast jeho uplatnění v průmyslové výrobě nebo rukodělné uměleckořemeslné výrobě vyplývá ze zaměření/profilace absolvované odborné přípravy podle školního vzdělávacího programu. Jedná se např. o tkalcovský design, pletařský design, design krajky a výšivky, tiskařský design, design dekorativních předmětů z textilních a přírodních materiálů.
Příklady možných pracovních pozic: designér a realizátor náročných výrobků v příslušné oblasti užité tvorby. Odpovídající činnosti může vykonávat buď samostatně, nebo v designérských ateliérech, vzorovacích střediscích a dílnách firem zabývajících se tvorbou a výrobou produktů příslušného sortimentu. Uplatnit se může rovněž v rámci technické přípravy výroby a jako vedoucí dílny nebo úseku zahrnujícího danou oblast užité tvorby a výroby.
5. OFICIÁLNÍ CHARAKTERISTIKA OSVĚDČENÍ
Název a status instituce, která osvědčení vydala
{Nazev_instituce}
{Pravni_status_instituce}
Název a status národního/regionálního úřadu, který osvědčení akreditoval/uznal
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
118 12 Praha 1
Česká republika
Úroveň osvědčení, resp. získaného vzdělání (národní nebo mezinárodní)

Střední vzdělání s maturitní zkouškou
ISCED 354, EQF 4
Hodnoticí stupnice / požadavky na splnění (popř. absolvování)
1 - výborný
2 - chvalitebný
3 - dobrý
4 - dostatečný
5 - nedostatečný
Celkové hodnocení:
Prospěl s vyznamenáním (celkový průměr zkoušek ≤ 1,5)
Prospěl (z jednotlivých zkoušek nemá horší než stupeň 4)
Neprospěl (z jedné nebo více zkoušek má stupeň 5)
Navazující úrovně vzdělávání / odborné přípravy
ISCED 655/645/746, EQF 6
Mezinárodní ujednání
Právní rámec (uveďte příslušný právní předpis nebo jiné oprávnění):
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 
6. ÚŘEDNĚ UZNÁVANÉ ZPŮSOBY ZÍSKÁNÍ OSVĚDČENÍ
Popis získaného vzdělání a odborné přípravy Podíl z celkového programu Délka trvání
 • škola / centrum odborné přípravy
Podíl teoretické a praktické přípravy určuje vzdělavatel, a to s ohledem na charakter konkrétního vzdělávacího programu a ve vztahu k potřebám zaměstnavatelů.
 • pracoviště
 • uznané předchozí učení / praxe
Celková doba vzdělávání / odborné přípravy vedoucí k získání osvědčení 4 roky / 4 736 hodin

Vstupní požadavky

Ukončení povinné školní docházky
Prokázání talentových předpokladů

 

Doplňující informace

Více informací (včetně popisu vzdělávacího systému ČR) je k dispozici na: www.npicr.cz a www.eurydice.org

 

Národní pedagogický institut České republiky – Národní centrum Europass Česká republika

Senovážné nám. 872/25
110 00 Praha 1

 

Vydáno v Praze pro školní rok 2019/2020
razítko a podpis
 
(*)Vysvětlivka
Tento dokument je dodatkem ke konkrétnímu vysvědčení/osvědčení. Poskytuje doplňující informace o kompetencích získaných vzděláváním v daném oboru vzdělání a sám o sobě není právním dokladem. Obsah dodatku vychází z těchto dokumentů: Usnesení Rady 93/C 49/1 ze dne 3. prosince 1992 o transparentnosti kvalifikací, Usnesení Rady 96/C 224/04 ze dne 15. července 1996 o transparentnosti certifikátů odborné přípravy, Doporučení Evropského parlamentu a Rady 2001/613/ES ze dne 10. července 2001 o mobilitě pro studenty, osoby absolvující odbornou přípravu, dobrovolníky, učitele a školitele uvnitř Společenství a z Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 2241/2004/ES ze dne 15. prosince 2004 o jednotném rámci Společenství pro průhlednost v oblasti kvalifikací a schopností (Europass). Více informací k dispozici na: http://europass.cedefop.europa.eu, http://www.europass.cz
© European Communities 2002