DODATEK K OSVĚDČENÍ (*)

Česká republika
 
1. NÁZEV OSVĚDČENÍ - DOKLADU O DOSAŽENÉM VZDĚLÁNÍ (CZ)(1)
Vysvědčení o maturitní zkoušce z oboru vzdělání:
23-41-M/01 Strojírenství (denní studium)
(1) v původním jazyce
 
2. PŘEKLAD NÁZVU OSVĚDČENÍ(2)
(2) Tento překlad je neoficiální.
 
3. PROFIL SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ (KOMPETENCÍ)
Obecné kompetence:
 
 • ovládat různé způsoby učení se a dobře využívat zdroje informací, být čtenářsky gramotný;
 • porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, uplatňovat varianty řešení, pracovat samostatně i v týmu;
 • komunikovat v jednom cizím jazyce minimálně na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky;
 • adaptovat se na měnící se sociální a ekonomické podmínky, být finančně gramotný;
 • mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce a o vztazích mezi zaměstnavateli a pracovníky, zodpovědně rozhodovat o svém pracovním uplatnění, uvědomovat si význam celoživotního učení;
 • aplikovat základní matematické vztahy, fyzikální a chemické zákonitosti při řešení jednoduchých úloh;
 • pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií, využívat adekvátní zdroje informací a efektivně pracovat s informacemi;
 • jednat ekologicky a v souladu se zásadami udržitelného rozvoje;
 • podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury, uznávat hodnotu života;
 • uplatňovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a požární prevence;
 • uplatňovat zásady a předpisy normalizace.

Odborné kompetence:

 • navrhovat a dimenzovat strojní součásti a mechanizmy strojů a zařízení, konstruovat nástroje a výrobní pomůcky pro strojírenskou výrobu;
 • volit pro strojní součásti a nástroje vhodné materiály a polotovary, předepisovat jejich tepelné zpracování a povrchovou úpravu;
 • číst a vytvářet výkresy součástí, výkresy sestavení, schémata a další produkty technické komunikace;
 • navrhovat technologické postupy hotovení strojních součástí, nástrojů a výrobků, vytvářet popisy jejich technologických operací, stanovovat jejich technologické podmínky, určovat pro ně strojní zařízení, komunální nástroje a výrobní pomůcky, pomocné a provozní materiály a navrhovat koncepci operačních nástrojů a výrobních pomůcek;
 • vytvářet programy pro číslicově řízené stroje;
 • určovat způsoby a podmínky kontroly jakosti součástí a výrobků;
 • zpracovávat plány péče o stroje a zařízení, navrhovat způsoby diagnostikování jejich technického stavu či závad, rozhodovat o způsobu oprav závad;
 • vést záznamy o provozu, údržbě a opravách strojů a zařízení, zpracovávat údaje pro objednávky náhradních dílů;
 • kontrolovat strojní součásti a nástroje, měřit délkové rozměry, úhly, tvary a jakost jejich povrchu, měřit základní technické veličiny a podílet se na komplexních měřeních a zkouškách strojů a zařízení, provádět zkoušky technických materiálů a provozních hmot;
 • vyhodnocovat výsledky měření a zkoušek, zpracovávat o nich záznamy a protokoly;
 • uplatňovat zásady technické normalizace a standardizace, využívat při řešení technických úloh normy, strojnické tabulky a další zdroje informací;
 • prezentovat myšlenky a návrhy s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií, využívat aplikační programy pro podporu projektové, konstrukční a technologické přípravy výroby, programy pro podporu péče o technický stav strojů.
 
4. PROFESNÍ UPLATNĚNÍ DRŽITELE OSVĚDČENÍ
Absolvent se uplatní při výkonu povolání v oblasti strojírenství při pracovních činnostech souvisejících se zajišťováním projektové, konstrukční a technologické části výrobních procesů, organizaci provozních činností, v obchodně technických službách apod. V oblasti péče o provozuschopnost strojů a zařízení nalezne uplatnění jak ve strojírenství, tak v podnicích nestrojírenských odvětví.
Příklady možných pracovních pozic: strojírenský technik konstruktér, technolog, technik strojů a zařízení, mistr ve výrobě, dispečer, kontrolor jakosti aj.
5. OFICIÁLNÍ CHARAKTERISTIKA OSVĚDČENÍ
Název a status instituce, která osvědčení vydala
{Nazev_instituce}
{Pravni_status_instituce}
Název a status národního/regionálního úřadu, který osvědčení akreditoval/uznal
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
118 12 Praha 1
Česká republika
Úroveň osvědčení, resp. získaného vzdělání (národní nebo mezinárodní)

Střední vzdělání s maturitní zkouškou
ISCED 354, EQF 4
Hodnoticí stupnice
Hodnocení společné části procentuálním vyjádřením úspěšnosti
Český jazyk a literatura a cizí jazyk:
více než 87 % až 100 % výborný - 1
více než 73 % až 87 % chvalitebný - 2
více než 58 % až 73 % dobrý - 3
44 % až 58 % dostatečný - 4
0 % až méně než 44 % nedostatečný - 5
Matematika a Matematika rozšiřující:
více než 85 % až 100 % výborný - 1
více než 67 % až 85 % chvalitebný - 2
více než 49 % až 67 % dobrý - 3
33 % až 49 % dostatečný - 4
0 % až méně než 33 % nedostatečný - 5
Požadavky na splnění (popř. absolvování)
1 - výborný
2 - chvalitebný
3 - dobrý
4 - dostatečný
5 - nedostatečný
Celkové hodnocení:
Prospěl s vyznamenáním (celkový průměr zkoušek ≤ 1,5)
Prospěl (z jednotlivých zkoušek nemá horší než stupeň 4)
Neprospěl (z jedné nebo více zkoušek má stupeň 5)
Navazující úrovně vzdělávání / odborné přípravy
ISCED 655/645/746, EQF 6 a EQF 7 (EQF7 pouze v případě dlouhých programů magisterského studia)
Mezinárodní ujednání
Právní rámec (uveďte příslušný právní předpis nebo jiné oprávnění):
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, § 22 a 24.
 
6. ÚŘEDNĚ UZNÁVANÉ ZPŮSOBY ZÍSKÁNÍ OSVĚDČENÍ
Popis získaného vzdělání a odborné přípravy Podíl z celkového programu Délka trvání
 • škola / centrum odborné přípravy
Podíl teoretické a praktické přípravy určuje vzdělavatel, a to s ohledem na charakter konkrétního vzdělávacího programu a ve vztahu k potřebám zaměstnavatelů.
 • pracoviště
 • uznané předchozí učení / praxe
Celková doba vzdělávání / odborné přípravy vedoucí k získání osvědčení 4 roky / 4 096 hodin

razítko a podpis

Vydáno v Praze pro školní rok 2023/2024

Vstupní požadavky

Ukončení povinné školní docházky

Doplňující informace

Více informací (včetně popisu vzdělávacího systému ČR) je k dispozici na:
EQF, EURYDICE, NPI
 

Národní pedagogický institut České republiky – Národní centrum Europass Česká republika, Senovážné nám. 872/25, 110 00 Praha 1

 
(*)Vysvětlivka
Tento dokument je dodatkem ke konkrétnímu vysvědčení/osvědčení (závěrečnému vysvědčení, výučnímu listu, maturitnímu vysvědčení). Poskytuje doplňující
informace o kompetencích získaných vzděláváním v daném oboru vzdělání a sám o sobě není právním dokladem. Obsah dodatku vychází z Rozhodnutí
Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2018/646 ze dne 18. dubna 2018 o společném rámci pro poskytování lepších služeb v oblasti dovedností a kvalifikací
(Europass) a o zrušení rozhodnutí č. 2241/2004/ES.
© Evropská unie, 2002-2022 | https://www.europass.eu, https://www.europass.cz