DODATEK K OSVĚDČENÍ (*)

Česká republika
 
1. NÁZEV OSVĚDČENÍ  DOKLADU O DOSAŽENÉM VZDĚLÁNÍ (CZ)(1)
Výuční list z oboru vzdělání:
23-63-H/001 Hodinář (denní studium)
(1) v původním jazyce
 
2. PŘEKLAD NÁZVU OSVĚDČENÍ(2)
(2) Tento překlad je neoficiální.
 
3. PROFIL SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ (KOMPETENCÍ)
Obecné kompetence:
 
 • mít základní přehled o kultuře, historii a současnosti svého národa v kontextu evropském i světovém;
 • formulovat své názory a postoje ústně i písemně, zvládat základní komunikaci v jednom cizím jazyce;
 • organizovat a efektivně zvládat práci v malém týmu včetně jeho vedení, řešit problémové situace;
 • mít dovednosti práce s informacemi a využívat informační a komunikační technologie;
 • aplikovat základní matematické vztahy, fyzikální a chemické zákonitosti při řešení jednoduchých úloh;
 • jednat ekologicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje;
 • uplatňovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a požární prevence.

Odborné kompetence:

 • rozlišovat běžné strojírenské materiály podle norem, určovat jejich vlastnosti a respektovat je při jejich zpracování;
 • orýsovat podle výkresu jednoduchou součást s použitím základního rýsovačského nářadí;
 • volit při výrobě jednodušších součástí časoměrných zařízení podle výrobních podkladů správný technologický postup výroby;
 • volit podle výrobních podkladů správný postup montáže součástí do celku;
 • volit a používat pomocné materiály, např. pro mazání a chlazení nástrojů, tmelení, lepení, leštění;
 • volit a připravit potřebné nářadí, nástroje a měřidla podle pracovního postupu;
 • volit a používat vhodné montážní nástroje, nářadí a pomůcky;
 • nastavovat jednoduché obráběcí stroje (stolní vrtačku, hodinářský soustruh), zvolit správný režim obrábění a bez poškození upínat obrobky;
 • zhotovovat, popř. dohotovovat nebo upravovat ručním i strojním obráběním tvar jednoduchých součástí časoměrných zařízení s dodržením předepsaných rozměrových a tvarových úchylek a jakosti povrchu;
 • montovat, demontovat, kontrolovat, čistit, mazat a zkoušet mechanické, elektromechanické i elektrické hodinové strojky, jejich budicí zařízení apod., včetně jejich jednoduchých elektrických obvodů pro malá napětí;
 • diagnostikovat při opravách hodinových strojků běžné závady a tyto závady odstraňovat výměnou mechanických i elektrických součástí a bloků;
 • používat měřidla a přístroje ke kontrole chodu hodinových strojů;
 • provádět zkoušky vodotěsnosti, prachotěsnosti, odolnosti proti otřesům apod. a vizuálně pomocí lupy kontrolovat stav a chod hodinových strojů.
 
4. PROFESNÍ UPLATNĚNÍ DRŽITELE OSVĚDČENÍ
Absolvent se uplatní v pozici zaměstnance při výkonu povolání v oblasti hodinář jako kvalifikovaný pracovník schopný samostatně vyrábět, seřizovat a opravovat hodinářské výrobky. Po získání nezbytné praxe v oboru je připraven k soukromému podnikání v dané oblasti.
Příklady možných pracovních pozic: hodinář.
 
5. OFICIÁLNÍ CHARAKTERISTIKA OSVĚDČENÍ
Název a status instituce, která osvědčení vydala
{Nazev_instituce}
{Pravni_status_instituce}
Název a status národního/regionálního úřadu, který osvědčení akreditoval/uznal
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
118 12 Praha 1
Česká republika
Úroveň osvědčení, resp. získaného vzdělání (národní nebo mezinárodní)

Střední vzdělání s výučním listem
ISCED 353, EQF 3
Hodnoticí stupnice / požadavky na splnění (popř. absolvování)
1 - výborný
2 - chvalitebný
3 - dobrý
4 - dostatečný
5 - nedostatečný
Celkové hodnocení:
Prospěl s vyznamenáním (celkový průměr zkoušek ≤ 1,5)
Prospěl (z jednotlivých zkoušek nemá horší než stupeň 4)
Neprospěl (z jedné nebo více zkoušek má stupeň 5)
Navazující úrovně vzdělávání / odborné přípravy
ISCED 354, EQF 4
Mezinárodní ujednání
Právní rámec (uveďte příslušný právní předpis nebo jiné oprávnění):
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 
6. ÚŘEDNĚ UZNÁVANÉ ZPŮSOBY ZÍSKÁNÍ OSVĚDČENÍ
Popis získaného vzdělání a odborné přípravy Podíl z celkového programu Délka trvání
 • škola / centrum odborné přípravy
Podíl teoretické a praktické přípravy určuje vzdělavatel, a to s ohledem na charakter konkrétního vzdělávacího programu a ve vztahu k potřebám zaměstnavatelů.
 • pracoviště
 • uznané předchozí učení / praxe
Celková doba vzdělávání / odborné přípravy vedoucí k získání osvědčení 3 roky / 120 týdnů

razítko a podpis

Vydáno v Praze pro školní rok 2022/2023

Vstupní požadavky

Ukončení povinné školní docházky

Doplňující informace

Více informací (včetně popisu vzdělávacího systému ČR) je k dispozici na: www.npicr.cz a www.eurydice.org

 

Národní pedagogický institut České republiky – Národní centrum Europass Česká republika, Senovážné nám. 872/25, 110 00 Praha 1

 
(*)Vysvětlivka
Tento dokument je dodatkem ke konkrétnímu vysvědčení/osvědčení (závěrečnému vysvědčení, výučnímu listu, maturitnímu vysvědčení). Poskytuje doplňující
informace o kompetencích získaných vzděláváním v daném oboru vzdělání a sám o sobě není právním dokladem. Obsah dodatku vychází z Rozhodnutí
Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2018/646 ze dne 18. dubna 2018 o společném rámci pro poskytování lepších služeb v oblasti dovedností a kvalifikací
(Europass) a o zrušení rozhodnutí č. 2241/2004/ES.
© Evropská unie, 2002-2022 | https://www.europass.eu, https://www.europass.cz