DODATEK K OSVĚDČENÍ (*)

Česká republika
 
1. NÁZEV OSVĚDČENÍ  DOKLADU O DOSAŽENÉM VZDĚLÁNÍ (CZ)(1)
Výuční list z oboru vzdělání:
65-51-H/01 Kuchař-číšník (dálkové studium)
(1) v původním jazyce
 
2. PŘEKLAD NÁZVU OSVĚDČENÍ(2)
(2) Tento překlad je neoficiální.
 
3. PROFIL SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ (KOMPETENCÍ)
Obecné kompetence:
 • nést odpovědnost za splnění úkolů v práci nebo ve studiu;
 • při řešení problémů přizpůsobovat své chování okolnostem;
 • ovládat různé způsoby učení se a dobře využívat zdroje informací, být čtenářsky gramotný;
 • porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, uplatňovat varianty řešení, pracovat samostatně i v týmu;
 • komunikovat v jednom cizím jazyce minimálně na úrovni A2+ podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky;
 • adaptovat se na měnící se sociální a ekonomické podmínky, být finančně gramotný;
 • mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce a o vztazích mezi zaměstnavateli a pracovníky, zodpovědně rozhodovat o svém pracovním uplatnění, uvědomovat si význam celoživotního učení;
 • aplikovat základní matematické vztahy, fyzikální a chemické zákonitosti při řešení jednoduchých úloh;
 • pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií, využívat adekvátní zdroje informací a efektivně pracovat s informacemi;
 • jednat ekologicky a v souladu se zásadami udržitelného rozvoje;
 • podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury, uznávat hodnotu života;
 • uplatňovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a požární prevence;
 • uplatňovat zásady a předpisy normalizace.
Odborné kompetence:
Společné pro obě zaměření (zaměření kuchař nebo číšník volí škola):
 • uplatňovat požadavky na hygienu v gastronomii;
 • mít přehled o výživě, znát zásady racionální výživy, druhy diet a alternativní způsoby stravování;
 • rozlišit vlastnosti a technologickou využitelnost základních druhů potravin a nápojů;
 • znát způsoby skladování potravin a nápojů;
 • sestavit menu, jídelní a nápojové lístky podle gastronomických pravidel, racionální výživy a dalších hledisek;
 • sjednávat odbyt výrobků a služeb, provádět vyúčtování;
 • kalkulovat cenu výrobků a služeb;
 • orientovat se v ekonomicko-právním zabezpečení provozu společného stravování;
 • sestavovat nabídkové listy výrobků a služeb podle různých kriterií;
 • využívat marketingové nástroje k prezentaci provozovny, nabídce služeb a výrobků, využívat prostředků podpory prodeje;
 • vyhotovovat podnikové a obchodní písemnosti v souladu s normalizovanou úpravou;
 • dodržovat základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence;
 • dodržovat stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti;
 • nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí.
Odborné kompetence pro zaměření kuchař:
 • ovládat způsob přípravy běžných pokrmů české kuchyně i zahraničních kuchyní, dodržovat technologické postupy přípravy;
 • připravit pokrmy v požadované kvalitě, správně uchovávat pokrmy, esteticky dohotovovat a expedovat výrobky;
 • používat a udržovat technická a technologická zařízení v gastronomickém provozu.
Odborné kompetence pro zaměření číšník:
 • ovládat druhy a techniku odbytu;
 • využívat vhodné formy obsluhy podle prostředí a charakteru společenské příležitosti, používat vhodný inventář;
 • společensky vystupovat a profesionálně jednat ve styku s hosty, pracovními partnery a spolupracovníky.
 
4. PROFESNÍ UPLATNĚNÍ DRŽITELE OSVĚDČENÍ
Absolvent se uplatní v pozici zaměstnance při výkonu povolání v oblasti stravovacích služeb ve velkých, středně velkých či malých provozech, a to podle zaměření školního vzdělávacího programu buď při výrobě pokrmů, nebo v odbytu při obsluze hostů. Po získání nezbytné praxe v oboru je připraven na soukromé podnikání v oblasti gastronomických služeb.
Příklady možných pracovních pozic: podle zaměření školního vzdělávacího programu kuchař nebo číšník.
 
5. OFICIÁLNÍ CHARAKTERISTIKA OSVĚDČENÍ
Název a status instituce, která osvědčení vydala
{Nazev_instituce}
{Pravni_status_instituce}
Název a status národního/regionálního úřadu, který osvědčení akreditoval/uznal
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
118 12 Praha 1
Česká republika
Úroveň osvědčení, resp. získaného vzdělání (národní nebo mezinárodní)

Střední vzdělání s výučním listem
ISCED 353, EQF 3
Hodnoticí stupnice / požadavky na splnění (popř. absolvování)
1 - výborný
2 - chvalitebný
3 - dobrý
4 - dostatečný
5 - nedostatečný
Celkové hodnocení:
Prospěl s vyznamenáním (celkový průměr zkoušek ≤ 1,5)
Prospěl (z jednotlivých zkoušek nemá horší než stupeň 4)
Neprospěl (z jedné nebo více zkoušek má stupeň 5)
Navazující úrovně vzdělávání / odborné přípravy
ISCED 354, EQF 4
Mezinárodní ujednání
Právní rámec (uveďte příslušný právní předpis nebo jiné oprávnění):
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 
6. ÚŘEDNĚ UZNÁVANÉ ZPŮSOBY ZÍSKÁNÍ OSVĚDČENÍ
Popis získaného vzdělání a odborné přípravy Podíl z celkového programu Délka trvání
 • škola / centrum odborné přípravy
Podíl teoretické a praktické přípravy určuje vzdělavatel, a to s ohledem na charakter konkrétního vzdělávacího programu a ve vztahu k potřebám zaměstnavatelů.
 • pracoviště
 • uznané předchozí učení / praxe
Celková doba vzdělávání / odborné přípravy vedoucí k získání osvědčení 3-4 roky / 600-880 konzultačních hodin

razítko a podpis

Vydáno v Praze pro školní rok 2023/2024

Vstupní požadavky

Ukončení povinné školní docházky.

Doplňující informace

Více informací (včetně popisu vzdělávacího systému ČR) je k dispozici na:
EQF, EURYDICE, NPI


Národní pedagogický institut České republiky – Národní centrum Europass Česká republika, Senovážné nám. 872/25, 110 00 Praha 1
 
(*)Vysvětlivka
Tento dokument je dodatkem ke konkrétnímu vysvědčení/osvědčení (závěrečnému vysvědčení, výučnímu listu, maturitnímu vysvědčení). Poskytuje doplňující
informace o kompetencích získaných vzděláváním v daném oboru vzdělání a sám o sobě není právním dokladem. Obsah dodatku vychází z Rozhodnutí
Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2018/646 ze dne 18. dubna 2018 o společném rámci pro poskytování lepších služeb v oblasti dovedností a kvalifikací
(Europass) a o zrušení rozhodnutí č. 2241/2004/ES.
© Evropská unie, 2002-2022 | https://www.europass.eu, https://www.europass.cz