DODATEK K OSVĚDČENÍ (*)

Česká republika
 
1. NÁZEV OSVĚDČENÍ - DOKLADU O DOSAŽENÉM VZDĚLÁNÍ (CZ)(1)
Vysvědčení o maturitní zkoušce z oboru vzdělání:
82-41-M/06 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů (denní studium)
(1) v původním jazyce
 
2. PŘEKLAD NÁZVU OSVĚDČENÍ(2)
(2) Tento překlad je neoficiální.
 
3. PROFIL SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ (KOMPETENCÍ)
Obecné kompetence:
 
 • ovládat různé způsoby učení se a dobře využívat zdroje informací, být čtenářsky gramotný;
 • porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, uplatňovat varianty řešení, pracovat samostatně i v týmu;
 • komunikovat v jednom cizím jazyce minimálně na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky;
 • adaptovat se na měnící se sociální a ekonomické podmínky, být finančně gramotný;
 • mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce a o vztazích mezi zaměstnavateli a pracovníky, zodpovědně rozhodovat o svém pracovním uplatnění, uvědomovat si význam celoživotního učení;
 • aplikovat základní matematické vztahy, fyzikální a chemické zákonitosti při řešení jednoduchých úloh;
 • pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií, využívat adekvátní zdroje informací a efektivně pracovat s informacemi;
 • jednat ekologicky a v souladu se zásadami udržitelného rozvoje;
 • podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury, uznávat hodnotu života;
 • uplatňovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a požární prevence;
 • uplatňovat zásady a předpisy normalizace.

Odborné kompetence:

Zaměření oboru: plošné a plastické rytí, umělecké kovářství a zámečnictví, zlatnictví a stříbrnictví, broušení a rytí drahých kamenů, umělecké odlévání, příp. další
 
 • orientovat se v oblasti dějin umění a estetiky užitého umění;
 • orientovat se v trendech současného designu, uplatňovat schopnost invenčního výtvarného řešení zadaného úkolu;
 • ovládat výtvarné vyjadřovací techniky související s výtvarným zpracováním materiálů v zaměření oboru;
 • znát vlastnosti používaných materiálů a rozhodovat o jejich vhodné volbě z hlediska použití pro konkrétní výrobek;
 • ovládat a realizovat tradiční a nové technologické postupy a techniky dané zaměřením oboru vzdělání, volit nejvhodnější postup realizace výtvarného návrhu, hodnotit kvalitu pracovních operací;
 • využívat výtvarné a výrazové možnosti realizačních technologických postupů a technik a zpracovávaných materiálů;
 • orientovat se v sortimentu pracovních pomůcek, nářadí, nástrojů a strojů, umět je používat pro konkrétní pracovní postupy, znát způsoby jejich ošetřování a ukládání;
 • přesně dodržovat stanovené technologické postupy při práci s materiálem, respektovat příslušné normy;
 • realizovat jednoduché, složitější až vysoce náročné výrobky podle výtvarných návrhů;
 • používat vhodné technologické postupy povrchové úpravy;
 • tvořit návrhy jednoduchých, složitějších až vysoce náročných výrobků, případně souprav;
 • uplatňovat při tvorbě výtvarného návrhu technologická, výrobní a ekonomická hlediska pro jeho realizaci, zhotovit kompletní dokumentaci výtvarnou, technickou a technologickou;
 • používat počítačovou grafiku při tvorbě výtvarných návrhů;
 • vykonávat soubor činností v celé šíři technologické oblasti dané specifickou přípravou zaměření.
 
4. PROFESNÍ UPLATNĚNÍ DRŽITELE OSVĚDČENÍ
Absolvent se uplatní na základě získané odborné profilace při výkonu povolání v oblasti příslušně zaměřené užité výtvarné tvorby a finálního zpracování produktů, tzn. při pracovních činnostech souvisejících s navrhováním a realizací výtvarně užitkových a dekorativních předmětů, vytváření modelů a vzorů včetně jejich realizace v materiálu, při činnostech souvisejících s technickou přípravou výroby, řízením dílen nebo úseků zahrnujících danou oblast užité tvorby a výroby apod.
Příklady možných pracovních pozic: designér a realizátor náročných výrobků, příp. sestav, technolog, přípravář výroby, vedoucí dílny apod.
5. OFICIÁLNÍ CHARAKTERISTIKA OSVĚDČENÍ
Název a status instituce, která osvědčení vydala
{Nazev_instituce}
{Pravni_status_instituce}
Název a status národního/regionálního úřadu, který osvědčení akreditoval/uznal
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
118 12 Praha 1
Česká republika
Úroveň osvědčení, resp. získaného vzdělání (národní nebo mezinárodní)

Střední vzdělání s maturitní zkouškou
ISCED 354, EQF 4
Hodnoticí stupnice / požadavky na splnění (popř. absolvování)
1 - výborný
2 - chvalitebný
3 - dobrý
4 - dostatečný
5 - nedostatečný
Celkové hodnocení:
Prospěl s vyznamenáním (celkový průměr zkoušek ≤ 1,5)
Prospěl (z jednotlivých zkoušek nemá horší než stupeň 4)
Neprospěl (z jedné nebo více zkoušek má stupeň 5)
Navazující úrovně vzdělávání / odborné přípravy
ISCED 655/645/746, EQF 6
Mezinárodní ujednání
Právní rámec (uveďte příslušný právní předpis nebo jiné oprávnění):
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 
6. ÚŘEDNĚ UZNÁVANÉ ZPŮSOBY ZÍSKÁNÍ OSVĚDČENÍ
Popis získaného vzdělání a odborné přípravy Podíl z celkového programu Délka trvání
 • škola / centrum odborné přípravy
Podíl teoretické a praktické přípravy určuje vzdělavatel, a to s ohledem na charakter konkrétního vzdělávacího programu a ve vztahu k potřebám zaměstnavatelů.
 • pracoviště
 • uznané předchozí učení / praxe
Celková doba vzdělávání / odborné přípravy vedoucí k získání osvědčení 4 roky / 4 736 hodin

Vstupní požadavky

Ukončení povinné školní docházky
Prokázání talentových předpokladů

 

Doplňující informace

Více informací (včetně popisu vzdělávacího systému ČR) je k dispozici na: www.npicr.cz a www.eurydice.org

 

Národní pedagogický institut České republiky – Národní centrum Europass Česká republika

Senovážné nám. 872/25
110 00 Praha 1

 

Vydáno v Praze pro školní rok 2019/2020
razítko a podpis
 
(*)Vysvětlivka
Tento dokument je dodatkem ke konkrétnímu vysvědčení/osvědčení. Poskytuje doplňující informace o kompetencích získaných vzděláváním v daném oboru vzdělání a sám o sobě není právním dokladem. Obsah dodatku vychází z těchto dokumentů: Usnesení Rady 93/C 49/1 ze dne 3. prosince 1992 o transparentnosti kvalifikací, Usnesení Rady 96/C 224/04 ze dne 15. července 1996 o transparentnosti certifikátů odborné přípravy, Doporučení Evropského parlamentu a Rady 2001/613/ES ze dne 10. července 2001 o mobilitě pro studenty, osoby absolvující odbornou přípravu, dobrovolníky, učitele a školitele uvnitř Společenství a z Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 2241/2004/ES ze dne 15. prosince 2004 o jednotném rámci Společenství pro průhlednost v oblasti kvalifikací a schopností (Europass). Více informací k dispozici na: http://europass.cedefop.europa.eu, http://www.europass.cz
© European Communities 2002