DODATEK K OSVĚDČENÍ (*)

Česká republika
 
1. NÁZEV OSVĚDČENÍ  DOKLADU O DOSAŽENÉM VZDĚLÁNÍ (CZ)(1)
Výuční list z oboru vzdělání:
21-52-H/01 Hutník (denní studium)
(1) v původním jazyce
 
2. PŘEKLAD NÁZVU OSVĚDČENÍ(2)
(2) Tento překlad je neoficiální.
 
3. PROFIL SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ (KOMPETENCÍ)
Obecné kompetence:
 
 • nést odpovědnost za splnění úkolů v práci nebo ve studiu;
 • při řešení problémů přizpůsobovat své chování okolnostem;
 • ovládat různé způsoby učení se a dobře využívat zdroje informací, být čtenářsky gramotný;
 • porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, uplatňovat varianty řešení, pracovat samostatně i v týmu;
 • komunikovat v jednom cizím jazyce minimálně na úrovni A2+ podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky;
 • adaptovat se na měnící se sociální a ekonomické podmínky, být finančně gramotný;
 • mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce a o vztazích mezi zaměstnavateli a pracovníky, zodpovědně rozhodovat o svém pracovním uplatnění, uvědomovat si význam celoživotního učení;
 • aplikovat základní matematické vztahy, fyzikální a chemické zákonitosti při řešení jednoduchých úloh;
 • pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií, využívat adekvátní zdroje informací a efektivně pracovat s informacemi;
 • jednat ekologicky a v souladu se zásadami udržitelného rozvoje;
 • podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury, uznávat hodnotu života;
 • uplatňovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a požární prevence;
 • uplatňovat zásady a předpisy normalizace.

Odborné kompetence:
 • rozlišovat, třídit a označovat strojírenské materiály;
 • popsat a vysvětlit procesy při výrobě surových želez a ocelí;
 • řídit probíhající technologické procesy, kontrolovat jejich průběh a výsledky, provádět žádoucí korekce;
 • volit vhodné pracovní pomůcky, nářadí, nástroje a pracovat s mechanizovaným nářadím;
 • číst technické výkresy, pracovní návody apod., ovládat odbornou terminologii;
 • rozlišovat základní strojní součástí, strojů, zařízení a mechanizmů, znát jejich funkci;
 • provádět běžnou údržbu hutních zařízení a spolupracovat při jejich opravách;
 • ovládat základní způsoby ručního zpracování kovů, obrábění kovů a provádět základní montážní práce;
 • používat zdvihací a manipulační prostředky při přenášení hutních polotovarů;
 • připraven řezat a drážkovat kyslíkem (ZP 311 - 2 W01).
Odborné kompetence specifické pro technologickou oblast hutní výroby kovů:
 • obsluhovat hutní zařízení k výrobě kovů a jejich dalšímu hutnímu zpracování;
 • spolupracovat při činnostech prováděných v chemické laboratoři a metalografické laboratoři;
 • připravovat vsázku na šrotišti i v aglomeraci;
 • vést provozní dokumentaci tavebního procesu.
Odborné kompetence specifické pro technologickou oblast hutního tváření kovů:
 • ohřívat polotovary v různých typech ohřívacích pecí;
 • obsluhovat tvářecí zařízení při výrobě hutních produktů;
 • provádět jednoduché mechanické zkoušky hutních polotovarů, odebírat vzorky a předávat je k laboratornímu zkoumání;
 • obsluhovat a seřizovat zařízení v úpravnách hutních výrobků;
 • odstraňovat povrchové vady hutních výrobků;
 • vést provozní dokumentaci tvářecího procesu;
 • obsluhovat pomocná zařízení hutních tvářecích zařízení;
 • provádět rozměrovou kontrolu vývalků a třídit je.
 
4. PROFESNÍ UPLATNĚNÍ DRŽITELE OSVĚDČENÍ
Absolvent se uplatní při výkonu povolání v oblasti hutnictví a slévárenství při činnostech spojených s obsluhou, řízením a kontrolou průběhu a výsledků výroby, ošetřováním a běžnou údržbou hutních agregátů.
Příklady možných pracovních pozic: hutní tavič, slévárenský tavič, hutní tažeč, valcíř, lisař.
 
5. OFICIÁLNÍ CHARAKTERISTIKA OSVĚDČENÍ
Název a status instituce, která osvědčení vydala
{Nazev_instituce}
{Pravni_status_instituce}
Název a status národního/regionálního úřadu, který osvědčení akreditoval/uznal
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
118 12 Praha 1
Česká republika
Úroveň osvědčení, resp. získaného vzdělání (národní nebo mezinárodní)

Střední vzdělání s výučním listem
ISCED 353, EQF 3
Hodnoticí stupnice / požadavky na splnění (popř. absolvování)
1 - výborný
2 - chvalitebný
3 - dobrý
4 - dostatečný
5 - nedostatečný
Celkové hodnocení:
Prospěl s vyznamenáním (celkový průměr zkoušek ≤ 1,5)
Prospěl (z jednotlivých zkoušek nemá horší než stupeň 4)
Neprospěl (z jedné nebo více zkoušek má stupeň 5)
Navazující úrovně vzdělávání / odborné přípravy
ISCED 354, EQF 4
Mezinárodní ujednání
Právní rámec (uveďte příslušný právní předpis nebo jiné oprávnění):
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 
6. ÚŘEDNĚ UZNÁVANÉ ZPŮSOBY ZÍSKÁNÍ OSVĚDČENÍ
Popis získaného vzdělání a odborné přípravy Podíl z celkového programu Délka trvání
 • škola / centrum odborné přípravy
Podíl teoretické a praktické přípravy určuje vzdělavatel, a to s ohledem na charakter konkrétního vzdělávacího programu a ve vztahu k potřebám zaměstnavatelů.
 • pracoviště
 • uznané předchozí učení / praxe
Celková doba vzdělávání / odborné přípravy vedoucí k získání osvědčení 3 roky / 3 072 hodin

razítko a podpis

Vydáno v Praze pro školní rok 2022/2023

Vstupní požadavky

Ukončení povinné školní docházky.

Doplňující informace

Více informací (včetně popisu vzdělávacího systému ČR) je k dispozici na: www.npicr.cz a www.eurydice.org

 

Národní pedagogický institut České republiky – Národní centrum Europass Česká republika, Senovážné nám. 872/25, 110 00 Praha 1

 
(*)Vysvětlivka
Tento dokument je dodatkem ke konkrétnímu vysvědčení/osvědčení (závěrečnému vysvědčení, výučnímu listu, maturitnímu vysvědčení). Poskytuje doplňující
informace o kompetencích získaných vzděláváním v daném oboru vzdělání a sám o sobě není právním dokladem. Obsah dodatku vychází z Rozhodnutí
Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2018/646 ze dne 18. dubna 2018 o společném rámci pro poskytování lepších služeb v oblasti dovedností a kvalifikací
(Europass) a o zrušení rozhodnutí č. 2241/2004/ES.
© Evropská unie, 2002-2022 | https://www.europass.eu, https://www.europass.cz