DODATEK K OSVĚDČENÍ (*)

Česká republika
 
1. NÁZEV OSVĚDČENÍ  DOKLADU O DOSAŽENÉM VZDĚLÁNÍ (CZ)(1)
Výuční list z oboru vzdělání:
82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř (denní studium, zkrácené)
(1) v původním jazyce
 
2. PŘEKLAD NÁZVU OSVĚDČENÍ(2)
(2) Tento překlad je neoficiální.
 
3. PROFIL SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ (KOMPETENCÍ)
Obecné kompetence:

Obecné kompetence byly získány v rámci předchozího vzdělání.

Odborné kompetence:

 • orientovat se v dějinách umění, zejména ve vztahu k vývoji uměleckého řemesla;
 • využívat základní výtvarné vyjadřovací techniky pro práci v oboru;
 • umět číst technické výkresy a dílenské náčrtky;
 • ovládat tradiční technologické postupy a techniky uměleckého kovářství a zámečnictví nebo uměleckého pasířství;
 • stanovovat harmonogram jednotlivých pracovních operací a dodržovat soulad jednotlivých etap pracovního postupu při realizaci v materiálu;
 • volit vhodné druhy materiálů a pomůcek pro zhotovení konkrétního výrobku s odpovídajícími funkčními a estetickými parametry;
 • zhotovovat podle výkresové dokumentace, původních vzorů nebo výtvarných návrhů vhodnými technologickými postupy a technikami dekorativní a užitné předměty z kovů dané zaměřením oboru vzdělání včetně provedení povrchové úpravy;
 • při realizaci uměleckořemeslných prací dbát na výsledné estetické ztvárnění finálního produktu a přesnost provedení;
 • uplatňovat příslušné normy a předpisy z oblasti památkové péče;
 • provádět opravy a rekonstrukce poškozených částí původních prací;
 • zpracovat prvotní i následnou dokumentaci ke konkrétní práci;
 • aplikovat vhodné způsoby konzervování;
 • ošetřovat a provádět běžnou údržbu strojů, zařízení, nářadí a pomůcek;
 • být odborně připraven k získání jednoho druhu svářečského oprávnění, tj. být připraven ke složení zkoušky před komisařem v rozsahu platného kurzu pro svařování v ochranné atmosféře nebo pro svařování balenou elektrodou nebo pro svařování technickými plyny.
 
4. PROFESNÍ UPLATNĚNÍ DRŽITELE OSVĚDČENÍ
Absolvent se v závislosti na absolvovaném zaměření uplatní při výkonu povolání v oblasti rukodělného zhotovování uměleckořemeslných dekorativních a užitných předmětů z kovů podle výkresové dokumentace, výtvarných návrhů nebo replik původních slohových prací, dále při provádění oprav a obnovy poškozených částí původních prací. Součástí vzdělávání je i příprava k získání jednoho druhu svářečského certifikátu. Absolvent zaměření umělecký kovář a zámečník je připraven realizovat mříže, brány, stavební a nábytkové kování, zábradlí, zámky, zavírací mechanizmy, svícny, plastiky, krbové nářadí. Absolvent zaměření umělecký pasíř je připraven realizovat kovová písmena, konstruovaná svítidla, mříže, nádoby, svícny, schránky, plastiky.
Příklady možných pracovních pozic: umělecký kovář a zámečník, umělecký pasíř.
 
5. OFICIÁLNÍ CHARAKTERISTIKA OSVĚDČENÍ
Název a status instituce, která osvědčení vydala
{Nazev_instituce}
{Pravni_status_instituce}
Název a status národního/regionálního úřadu, který osvědčení akreditoval/uznal
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
118 12 Praha 1
Česká republika
Úroveň osvědčení, resp. získaného vzdělání (národní nebo mezinárodní)

Střední vzdělání s výučním listem
ISCED 353, EQF 3
Hodnoticí stupnice / požadavky na splnění (popř. absolvování)
1 - výborný
2 - chvalitebný
3 - dobrý
4 - dostatečný
5 - nedostatečný
Celkové hodnocení:
Prospěl s vyznamenáním (celkový průměr zkoušek ≤ 1,5)
Prospěl (z jednotlivých zkoušek nemá horší než stupeň 4)
Neprospěl (z jedné nebo více zkoušek má stupeň 5)
Navazující úrovně vzdělávání / odborné přípravy
ISCED 354, EQF 4
Mezinárodní ujednání
Právní rámec (uveďte příslušný právní předpis nebo jiné oprávnění):
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 
6. ÚŘEDNĚ UZNÁVANÉ ZPŮSOBY ZÍSKÁNÍ OSVĚDČENÍ
Popis získaného vzdělání a odborné přípravy Podíl z celkového programu Délka trvání
 • škola / centrum odborné přípravy
Podíl teoretické a praktické přípravy určuje vzdělavatel, a to s ohledem na charakter konkrétního vzdělávacího programu a ve vztahu k potřebám zaměstnavatelů.
 • pracoviště
 • uznané předchozí učení / praxe
Celková doba vzdělávání / odborné přípravy vedoucí k získání osvědčení 1–2 roky 

Vstupní požadavky

Ukončení středního vzdělání s výučním listem (ISCED 353, EQF 3) 
Prokázání talentových předpokladů

 

Doplňující informace

Více informací (včetně popisu vzdělávacího systému ČR) je k dispozici na: www.npicr.cz a www.eurydice.org

 

Národní pedagogický institut České republiky – Národní centrum Europass Česká republika

Senovážné nám. 872/25
110 00 Praha 1

 

Vydáno v Praze pro školní rok 2019/2020
razítko a podpis
 
(*)Vysvětlivka
Tento dokument je dodatkem ke konkrétnímu vysvědčení/osvědčení. Poskytuje doplňující informace o kompetencích získaných vzděláváním v daném oboru vzdělání a sám o sobě není právním dokladem. Obsah dodatku vychází z těchto dokumentů: Usnesení Rady 93/C 49/1 ze dne 3. prosince 1992 o transparentnosti kvalifikací, Usnesení Rady 96/C 224/04 ze dne 15. července 1996 o transparentnosti certifikátů odborné přípravy, Doporučení Evropského parlamentu a Rady 2001/613/ES ze dne 10. července 2001 o mobilitě pro studenty, osoby absolvující odbornou přípravu, dobrovolníky, učitele a školitele uvnitř Společenství a z Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 2241/2004/ES ze dne 15. prosince 2004 o jednotném rámci Společenství pro průhlednost v oblasti kvalifikací a schopností (Europass).
Více informací k dispozici na: http://europass.cedefop.europa.eu, http://www.europass.cz
© European Communities 2002