DODATEK K OSVĚDČENÍ (*)

Česká republika
 
1. NÁZEV OSVĚDČENÍ  DOKLADU O DOSAŽENÉM VZDĚLÁNÍ (CZ)(1)
Vysvědčení o maturitní zkoušce z oboru vzdělání:
79-41-K/41 Gymnázium (denní studium)
(1) v původním jazyce
 
2. PŘEKLAD NÁZVU OSVĚDČENÍ(2)
(2) Tento překlad je neoficiální.
 
3. PROFIL SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ (KOMPETENCÍ)
Obecné kompetence:
 
 • mít široké všeobecné vzdělání, a tak být připraven na další studium;
 • formulovat své názory a postoje ústně i písemně, konstruktivně diskutovat o problémech;
 • být čtenářsky gramotný, tedy využívat zdroje informací, hodnotit je a efektivně je užívat k osobním, veřejným nebo profesním účelům;
 • komunikovat v jednom cizím jazyce na úrovni B2 a v alespoň jednom dalším cizím jazyce na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, mít motivaci k prohlubování svých jazykových kompetencí;
 • orientovat se v různých společenských a hodnotových systémech a ve společensko-ekonomických jevech a procesech každodenního života, být finančně gramotný;
 • aplikovat základní matematické vztahy, fyzikální a chemické, biologické a ekologické zákonitosti při řešení úloh a teoretických i praktických problémů;
 • využívat pro praktické účely a další vzdělávání široké znalosti lingvistiky, humanitních, technických a přírodovědných oborů;
 • znát a podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury, uznávat hodnotu života;
 • být schopen pracovat s prostředky ICT a efektivně je využívat ve vzdělávání i v běžném životě;
 • jednat v souladu s principy udržitelného života v místním i globálním ohledu;
 • ovládat různé způsoby učení se, organizovat vlastní učení;
 • porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, uplatňovat varianty řešení, pracovat samostatně i v týmu;
 • adaptovat se na měnící se sociální a ekonomické podmínky;
 • kriticky vyhodnocovat rizika, rozvíjet tvořivost a vyhledávat podnikatelské příležitosti;
 • mít kulturní a sociální kompetence potřebné pro občanský život v demokratické společnosti;
 • mít základní přehled o možnostech uplatnění na trhu práce a o vztazích mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, zodpovědně rozhodovat o svém pracovním uplatnění, uvědomovat si význam celoživotního učení;
 • uplatňovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a požární prevence.
 
4. PROFESNÍ UPLATNĚNÍ DRŽITELE OSVĚDČENÍ
Absolvent je připraven ke studiu na vysokých nebo vyšších odborných školách, zejména humanitního, přírodovědného, technického, ekonomického, případně uměleckého zaměření. Je připraven se efektivně učit, a tak se adaptovat na trhu práce.
 
5. OFICIÁLNÍ CHARAKTERISTIKA OSVĚDČENÍ
Název a status instituce, která osvědčení vydala
{Nazev_instituce}
{Pravni_status_instituce}
Název a status národního/regionálního úřadu, který osvědčení akreditoval/uznal
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
118 12 Praha 1
Česká republika
Úroveň osvědčení, resp. získaného vzdělání (národní nebo mezinárodní)

Střední vzdělání s maturitní zkouškou
ISCED 344, EQF 4
Hodnoticí stupnice / požadavky na splnění (popř. absolvování)
1 - výborný
2 - chvalitebný
3 - dobrý
4 - dostatečný
5 - nedostatečný
Celkové hodnocení:
Prospěl s vyznamenáním (celkový průměr zkoušek ≤ 1,5)
Prospěl (z jednotlivých zkoušek nemá horší než stupeň 4)
Neprospěl (z jedné nebo více zkoušek má stupeň 5)
Navazující úrovně vzdělávání / odborné přípravy
ISCED 655/645/746, EQF 6
Mezinárodní ujednání
Právní rámec (uveďte příslušný právní předpis nebo jiné oprávnění):
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 
6. ÚŘEDNĚ UZNÁVANÉ ZPŮSOBY ZÍSKÁNÍ OSVĚDČENÍ
Popis získaného vzdělání a odborné přípravy Podíl z celkového programu Délka trvání
 • škola / centrum odborné přípravy
Podíl teoretické a praktické přípravy určuje vzdělavatel, a to s ohledem na charakter konkrétního vzdělávacího programu a ve vztahu k potřebám zaměstnavatelů.
 • pracoviště
 • uznané předchozí učení / praxe
Celková doba vzdělávání / odborné přípravy vedoucí k získání osvědčení 4 roky / 4 096 hodin

Vstupní požadavky

Ukončení povinné školní docházky

 

Doplňující informace

Více informací (včetně popisu vzdělávacího systému ČR) je k dispozici na: www.nuv.cz a www.eurydice.org

 

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků – Národní centrum Europass Česká republika

Weilova 1271/6

102 00 Praha 10

 

Vydáno v Praze pro školní rok 2018/2019
razítko a podpis
 
(*)Vysvětlivka
Tento dokument je dodatkem ke konkrétnímu vysvědčení/osvědčení. Poskytuje doplňující informace o kompetencích získaných vzděláváním v daném oboru vzdělání a sám o sobě není právním dokladem. Obsah dodatku vychází z těchto dokumentů: Usnesení Rady 93/C 49/1 ze dne 3. prosince 1992 o transparentnosti kvalifikací, Usnesení Rady 96/C 224/04 ze dne 15. července 1996 o transparentnosti certifikátů odborné přípravy, Doporučení Evropského parlamentu a Rady 2001/613/ES ze dne 10. července 2001 o mobilitě pro studenty, osoby absolvující odbornou přípravu, dobrovolníky, učitele a školitele uvnitř Společenství a z Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 2241/2004/ES ze dne 15. prosince 2004 o jednotném rámci Společenství pro průhlednost v oblasti kvalifikací a schopností (Europass).
Více informací k dispozici na: http://europass.cedefop.europa.eu, http://www.europass.cz
© European Communities 2002