DODATEK K OSVĚDČENÍ (*)

Česká republika
 
1. NÁZEV OSVĚDČENÍ  DOKLADU O DOSAŽENÉM VZDĚLÁNÍ (CZ)(1)
Vysvědčení o závěrečné zkoušce z oboru vzdělání:
78-62-C/02 Praktická škola dvouletá (denní studium)
(1) v původním jazyce
 
2. PŘEKLAD NÁZVU OSVĚDČENÍ(2)
(2) Tento překlad je neoficiální.
 
3. PROFIL SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ (KOMPETENCÍ)
Obecné kompetence:
 
 • využívat vhodně naučené metody a techniky učení;
 • dokázat vyhledávat informace a využívat je v praktickém životě;
 • dokázat se v rámci svých možností vyjadřovat ústní, písemnou nebo jinou alternativní formou;
 • respektovat práva a povinnosti své i ostatních, přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů;
 • dokázat se přiměřeně chovat v krizových situacích i v situacích ohrožujících život;
 • zdůvodnit význam zdravého životního stylu, chránit své zdraví i zdraví druhých lidí;
 • mít osvojeny základní pracovní dovednosti, návyky a postupy pro každodenní běžné pracovní činnosti.

Odborné kompetence:

 • dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
 • usilovat o kvalitu své práce, výrobků a služeb;
 • upevňovat znalosti a dovednosti potřebné k přípravě na život v rodině;
 • rozvíjet základní manuální a pracovní dovednosti a znalosti v oblasti péče o domácnost;
 • zvládat základní vědomosti z oblasti výživy a uplatňování zásad správné výživy při přípravě pokrmů;
 • mít osvojeny technologické postupy při přípravě pokrmů;
 • získat základní dovednosti pro plánování činností spojených s hospodárným nakupováním, uchováváním, skladováním a zpracováním potravin;
 • být způsobilý vykonávat konkrétní pracovní činnosti podle absolvovaného praktického zaměření školního vzdělávacího programu, ve kterém se promítají požadavky regionu a možnosti vzdělávaných žáků.
 
4. PROFESNÍ UPLATNĚNÍ DRŽITELE OSVĚDČENÍ
Absolventi praktické školy dvouleté jsou připravováni pro jednoduché pracovní činnosti v oblasti služeb a výroby (např. v sociálních a komunálních službách, ve zdravotnictví, ve výrobních podnicích, v zemědělství), případně k pokračování v dalším vzdělávání.
Příklady možných pracovních pozic: pomocný pracovník, pomocník v domácnosti.
 
5. OFICIÁLNÍ CHARAKTERISTIKA OSVĚDČENÍ
Název a status instituce, která osvědčení vydala
{Nazev_instituce}
{Pravni_status_instituce}
Název a status národního/regionálního úřadu, který osvědčení akreditoval/uznal
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
118 12 Praha 1
Česká republika
Úroveň osvědčení, resp. získaného vzdělání (národní nebo mezinárodní)

Střední vzdělání 
ISCED 253, EQF 2
Hodnoticí stupnice / požadavky na splnění (popř. absolvování)
1 - výborný
2 - chvalitebný
3 - dobrý
4 - dostatečný
5 - nedostatečný
Celkové hodnocení:
Prospěl s vyznamenáním (celkový průměr zkoušek ≤ 1,5)
Prospěl (z jednotlivých zkoušek nemá horší než stupeň 4)
Neprospěl (z jedné nebo více zkoušek má stupeň 5)
Navazující úrovně vzdělávání / odborné přípravy
ISCED 353, EQF 2, EQF 3
Mezinárodní ujednání
Právní rámec (uveďte příslušný právní předpis nebo jiné oprávnění):
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 
6. ÚŘEDNĚ UZNÁVANÉ ZPŮSOBY ZÍSKÁNÍ OSVĚDČENÍ
Popis získaného vzdělání a odborné přípravy Podíl z celkového programu Délka trvání
 • škola / centrum odborné přípravy
Podíl teoretické a praktické přípravy určuje vzdělavatel, a to s ohledem na charakter konkrétního vzdělávacího programu a ve vztahu k potřebám zaměstnavatelů.
 • pracoviště
 • uznané předchozí učení / praxe
Celková doba vzdělávání / odborné přípravy vedoucí k získání osvědčení 2 roky / 2 560 hodin

Vstupní požadavky

Ukončení povinné školní docházky

 

Doplňující informace

Více informací (včetně popisu vzdělávacího systému ČR) je k dispozici na: www.nuv.cz a www.eurydice.org

 

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků – Národní centrum Europass Česká republika

Weilova 1271/6

102 00 Praha 10

 

Vydáno v Praze pro školní rok 2018/2019
razítko a podpis
 
(*)Vysvětlivka
Tento dokument je dodatkem ke konkrétnímu vysvědčení/osvědčení. Poskytuje doplňující informace o kompetencích získaných vzděláváním v daném oboru vzdělání a sám o sobě není právním dokladem. Obsah dodatku vychází z těchto dokumentů: Usnesení Rady 93/C 49/1 ze dne 3. prosince 1992 o transparentnosti kvalifikací, Usnesení Rady 96/C 224/04 ze dne 15. července 1996 o transparentnosti certifikátů odborné přípravy, Doporučení Evropského parlamentu a Rady 2001/613/ES ze dne 10. července 2001 o mobilitě pro studenty, osoby absolvující odbornou přípravu, dobrovolníky, učitele a školitele uvnitř Společenství a z Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 2241/2004/ES ze dne 15. prosince 2004 o jednotném rámci Společenství pro průhlednost v oblasti kvalifikací a schopností (Europass).
Více informací k dispozici na: http://europass.cedefop.europa.eu, http://www.europass.cz
© European Communities 2002