DODATEK K OSVĚDČENÍ (*)

Česká republika
 
1. NÁZEV OSVĚDČENÍ  DOKLADU O DOSAŽENÉM VZDĚLÁNÍ (CZ)(1)
Výuční list z oboru vzdělání:
26-57-H/001 Autoelektrikář (denní studium)
(1) v původním jazyce
 
2. PŘEKLAD NÁZVU OSVĚDČENÍ(2)
(2) Tento překlad je neoficiální.
 
3. PROFIL SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ (KOMPETENCÍ)
Obecné kompetence:
 
 • mít základní přehled o kultuře, historii a současnosti svého národa v kontextu evropském i světovém;
 • formulovat své názory a postoje ústně i písemně, zvládat základní komunikaci v jednom cizím jazyce;
 • organizovat a efektivně zvládat práci v malém týmu včetně jeho vedení, řešit problémové situace;
 • mít dovednosti práce s informacemi a využívat informační a komunikační technologie;
 • aplikovat základní matematické vztahy, fyzikální a chemické zákonitosti při řešení jednoduchých úloh;
 • jednat ekologicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje;
 • uplatňovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a požární prevence.

Odborné kompetence:

 • znát a využívat technickou a elektrotechnickou dokumentaci motorových vozidel, rozumět údajům na elektrotechnických výkresech a schématech;
 • schematicky zobrazovat obvodové prvky a zapojení elektrických a elektronických zařízení, využívat katalogy součástek;
 • rozumět funkčním, přehledovým, výrobním a montážním elektrotechnickým schématům a schématům elektronických zapojení, využívat znázorněné vztahy na schématech při přípravě, plnění a následné kontrole pracovních úkonů;
 • řešit na přiměřené úrovni elektrické a elektronické obvody a zařízení, volit vhodné součástky, realizovat řešené obvody či zařízení, oživovat je, kontrolovat jejich funkci a proměřovat provozní parametry;
 • provádět údržbu, seřizovat, opravovat elektrické příslušenství motorových vozidel;
 • zapojovat, diagnostikovat a opravovat s pomocí technické dokumentace zařízení s pasivními i aktivními elektronickými součástkami a integrovanými obvody;
 • vyhledávat závady vzniklé při provozu na elektrickém vybavení motorových vozidel, stanovit postup jejich dohledání a odstraňovat je;
 • orientovat se v digitální elektronice a jejich aplikacích;
 • rozlišovat druhy elektrických i elektronických přístrojů a jejich částí, provádět na základě diagnostikovaných hodnot opravy motorových vozidel a uváděl je do provozu;
 • demontovat, opravovat a zpětně správně funkčně sestavovat části elektronických zařízení a přístrojů užívaných v motorových vozidlech;
 • volit nejvhodnější měřicí metodu pro měření na elektrotechnických a elektronických zařízeních a přístrojích;
 • navrhovat a realizovat vhodný měřicí obvod, využívat specializované diagnostické přístroje běžné v autoopravárenství;
 • vyhodnocovat naměřené hodnoty pro kontrolu, diagnostiku, odstraňování závad a uvádění do provozu;
 • využívat při pomocných pracovních činnostech technické poznatky z oblasti obrábění, úpravy, zpracování a užití rozličných kovových a nekovových materiálů.
 
4. PROFESNÍ UPLATNĚNÍ DRŽITELE OSVĚDČENÍ
Absolvent se uplatní jako zaměstnanec při výkonu povolání autoelektrikář v menších i větších autoservisech a autoopravnách při sestavování, seřizování, identifikaci závad elektrického a elektronického vybavení vozidel a jejich opravách.
 
5. OFICIÁLNÍ CHARAKTERISTIKA OSVĚDČENÍ
Název a status instituce, která osvědčení vydala
{Nazev_instituce}
{Pravni_status_instituce}
Název a status národního/regionálního úřadu, který osvědčení akreditoval/uznal
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
118 12 Praha 1
Česká republika
Úroveň osvědčení, resp. získaného vzdělání (národní nebo mezinárodní)

Střední vzdělání s výučním listem
ISCED 353, EQF 3
Hodnoticí stupnice / požadavky na splnění (popř. absolvování)
1 - výborný
2 - chvalitebný
3 - dobrý
4 - dostatečný
5 - nedostatečný
Celkové hodnocení:
Prospěl s vyznamenáním (celkový průměr zkoušek ≤ 1,5)
Prospěl (z jednotlivých zkoušek nemá horší než stupeň 4)
Neprospěl (z jedné nebo více zkoušek má stupeň 5)
Navazující úrovně vzdělávání / odborné přípravy
ISCED 354, EQF 4
Mezinárodní ujednání
Právní rámec (uveďte příslušný právní předpis nebo jiné oprávnění):
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 
6. ÚŘEDNĚ UZNÁVANÉ ZPŮSOBY ZÍSKÁNÍ OSVĚDČENÍ
Popis získaného vzdělání a odborné přípravy Podíl z celkového programu Délka trvání
 • škola / centrum odborné přípravy
Podíl teoretické a praktické přípravy určuje vzdělavatel, a to s ohledem na charakter konkrétního vzdělávacího programu a ve vztahu k potřebám zaměstnavatelů.
 • pracoviště
 • uznané předchozí učení / praxe
Celková doba vzdělávání / odborné přípravy vedoucí k získání osvědčení 3 roky / 120 týdnů

Vstupní požadavky

Ukončení povinné školní docházky

 

Doplňující informace

Více informací (včetně popisu vzdělávacího systému ČR) je k dispozici na: www.npicr.cz a www.eurydice.org

 

Národní pedagogický institut České republiky – Národní centrum Europass Česká republika

Senovážné nám. 872/25
110 00 Praha 1

 

Vydáno v Praze pro školní rok 2019/2020
razítko a podpis
 
(*)Vysvětlivka
Tento dokument je dodatkem ke konkrétnímu vysvědčení/osvědčení. Poskytuje doplňující informace o kompetencích získaných vzděláváním v daném oboru vzdělání a sám o sobě není právním dokladem. Obsah dodatku vychází z těchto dokumentů: Usnesení Rady 93/C 49/1 ze dne 3. prosince 1992 o transparentnosti kvalifikací, Usnesení Rady 96/C 224/04 ze dne 15. července 1996 o transparentnosti certifikátů odborné přípravy, Doporučení Evropského parlamentu a Rady 2001/613/ES ze dne 10. července 2001 o mobilitě pro studenty, osoby absolvující odbornou přípravu, dobrovolníky, učitele a školitele uvnitř Společenství a z Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 2241/2004/ES ze dne 15. prosince 2004 o jednotném rámci Společenství pro průhlednost v oblasti kvalifikací a schopností (Europass).
Více informací k dispozici na: http://europass.cedefop.europa.eu, http://www.europass.cz
© European Communities 2002