DODATEK K OSVĚDČENÍ (*)

Česká republika
 
1. NÁZEV OSVĚDČENÍ  DOKLADU O DOSAŽENÉM VZDĚLÁNÍ (CZ)(1)
Vysvědčení o maturitní zkoušce z oboru vzdělání:
82-41-M/038 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu - kamnářství (denní studium)
(1) v původním jazyce
 
2. PŘEKLAD NÁZVU OSVĚDČENÍ(2)
(2) Tento překlad je neoficiální.
 
3. PROFIL SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ (KOMPETENCÍ)
Obecné kompetence:
 
 • mít všeobecný přehled o kultuře, historii a současnosti svého národa v kontextu evropském i světovém;
 • formulovat své názory a postoje ústně i písemně, komunikovat alespoň v jednom cizím jazyce, používat odborné názvosloví;
 • vzdělávat se i pracovat efektivně a objektivně hodnotit své výsledky;
 • adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky, pracovat v týmu a přijmout zodpovědnost za svěřené úkoly;
 • pracovat s informacemi, využívat informační a komunikační prostředky a technologie;
 • aplikovat základní matematické vztahy, fyzikální a chemické zákonitosti při řešení praktických úloh;
 • znát práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů, aktivně vyhledávat pracovní příležitosti;
 • jednat ekologicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje;
 • uplatňovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a požární prevence.

Odborné kompetence:

 • orientovat se v oblasti dějin umění a estetiky užitého umění a v trendech současného designu;
 • ovládat konstrukční řešení lokálních topidel na tuhá paliva a znát hlavní předpisy pro jejich stavbu;
 • znát vlastnosti používaných materiálů a rozhodovat o jejich vhodné volbě z hlediska použití pro konkrétní stavbu kamen a krbů;
 • určovat složení základních surovinových směsí a připravovat je, zvládat rozbory surovin, zkoušky výrobků a glazur;
 • zhotovovat formy a modely pro všechny typy kamnářských výrobků;
 • provádět lití a formování do sádrových forem, přípravu glazur, glazování, zdobení kamnářských výrobků různými dekoračními technikami a pálení;
 • ovládat a realizovat tradiční a nové technologické postupy a techniky pro stavbu kamen a krbů, volit nejvhodnější postup realizace výtvarného návrhu, hodnotit kvalitu pracovních operací;
 • samostatně realizovat stavbu, rekonstrukci a údržbu všech používaných druhů lokálních topidel na tuhá paliva se zvláštním zřetelem na kachlová kamna a krby;
 • provádět jednodušší zámečnické a zednické práce včetně zdění komínů v souladu s požadavky na bezpečný provoz;
 • orientovat se v sortimentu pracovních pomůcek, nářadí, nástrojů a strojů, umět je používat pro konkrétní pracovní postupy, znát způsoby jejich ošetřování a ukládání;
 • přesně dodržovat stanovené technologické postupy při práci s materiálem, respektovat příslušné normy;
 • tvořit návrhy jednoduchých, složitějších až vysoce náročných kamen a krbů;
 • uplatňovat při tvorbě výtvarného návrhu technologická, výrobní a ekonomická hlediska pro jeho realizaci, zhotovit kompletní dokumentaci výtvarnou, technickou a technologickou.
 
4. PROFESNÍ UPLATNĚNÍ DRŽITELE OSVĚDČENÍ
Absolvent se uplatní ve středních řídicích funkcích v oblasti technické přípravy a řízení výroby, při pracovních činnostech souvisejících s realizací stavby kamen a krbů včetně vytváření originálních návrhů, rekonstrukce a údržby lokálních topidel na pevná paliva, především kachlových kamen a krbů.
Příklady možných pracovních pozic: designér a realizátor kamen a krbů, technolog, přípravář výroby, vedoucí dílny apod.
 
5. OFICIÁLNÍ CHARAKTERISTIKA OSVĚDČENÍ
Název a status instituce, která osvědčení vydala
{Nazev_instituce}
{Pravni_status_instituce}
Název a status národního/regionálního úřadu, který osvědčení akreditoval/uznal
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
118 12 Praha 1
Česká republika
Úroveň osvědčení, resp. získaného vzdělání (národní nebo mezinárodní)

Střední vzdělání s maturitní zkouškou
ISCED 354, EQF 4
Hodnoticí stupnice / požadavky na splnění (popř. absolvování)
1 - výborný
2 - chvalitebný
3 - dobrý
4 - dostatečný
5 - nedostatečný
Celkové hodnocení:
Prospěl s vyznamenáním (celkový průměr zkoušek ≤ 1,5)
Prospěl (z jednotlivých zkoušek nemá horší než stupeň 4)
Neprospěl (z jedné nebo více zkoušek má stupeň 5)
Navazující úrovně vzdělávání / odborné přípravy
ISCED 655/645/746, EQF 6
Mezinárodní ujednání
Právní rámec (uveďte příslušný právní předpis nebo jiné oprávnění):
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 
6. ÚŘEDNĚ UZNÁVANÉ ZPŮSOBY ZÍSKÁNÍ OSVĚDČENÍ
Popis získaného vzdělání a odborné přípravy Podíl z celkového programu Délka trvání
 • škola / centrum odborné přípravy
Podíl teoretické a praktické přípravy určuje vzdělavatel, a to s ohledem na charakter konkrétního vzdělávacího programu a ve vztahu k potřebám zaměstnavatelů.
 • pracoviště
 • uznané předchozí učení / praxe
Celková doba vzdělávání / odborné přípravy vedoucí k získání osvědčení 4 roky / 157 týdnů

Vstupní požadavky

Ukončení povinné školní docházky
Prokázání talentových předpokladů

 

Doplňující informace

Více informací (včetně popisu vzdělávacího systému ČR) je k dispozici na: www.npicr.cz a www.eurydice.org

 

Národní pedagogický institut České republiky – Národní centrum Europass Česká republika

Senovážné nám. 872/25
110 00 Praha 1

 

Vydáno v Praze pro školní rok 2019/2020
razítko a podpis
 
(*)Vysvětlivka
Tento dokument je dodatkem ke konkrétnímu vysvědčení/osvědčení. Poskytuje doplňující informace o kompetencích získaných vzděláváním v daném oboru vzdělání a sám o sobě není právním dokladem. Obsah dodatku vychází z těchto dokumentů: Usnesení Rady 93/C 49/1 ze dne 3. prosince 1992 o transparentnosti kvalifikací, Usnesení Rady 96/C 224/04 ze dne 15. července 1996 o transparentnosti certifikátů odborné přípravy, Doporučení Evropského parlamentu a Rady 2001/613/ES ze dne 10. července 2001 o mobilitě pro studenty, osoby absolvující odbornou přípravu, dobrovolníky, učitele a školitele uvnitř Společenství a z Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 2241/2004/ES ze dne 15. prosince 2004 o jednotném rámci Společenství pro průhlednost v oblasti kvalifikací a schopností (Europass).
Více informací k dispozici na: http://europass.cedefop.europa.eu, http://www.europass.cz
© European Communities 2002