DODATEK K OSVĚDČENÍ (*)

Česká republika
 
1. NÁZEV OSVĚDČENÍ - DOKLADU O DOSAŽENÉM VZDĚLÁNÍ (CZ)(1)
Vysvědčení o maturitní zkoušce z oboru vzdělání:
78-42-M/06 Kombinované lyceum (denní studium)
(1) v původním jazyce
 
2. PŘEKLAD NÁZVU OSVĚDČENÍ(2)
(2) Tento překlad je neoficiální.
 
3. PROFIL SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ (KOMPETENCÍ)
Obecné kompetence:
 
 • mít všeobecné znalosti a dovednosti potřebné pro další studium;
 • organizovat a řídit vlastní učení a objektivně hodnotit své výsledky;
 • ovládat různé způsoby učení se a dobře využívat zdroje informací, být čtenářsky gramotný;
 • porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, uplatňovat varianty řešení, pracovat samostatně i v týmu;
 • formulovat své názory a postoje ústně i písemně, komunikovat v jednom cizím jazyce na úrovni B1 a v jednom dalším cizím jazyce na úrovni minimálně A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, mít motivaci k prohlubování svých jazykových kompetencí;
 • adaptovat se na měnící se sociální a ekonomické podmínky, být finančně gramotný;
 • mít přehled o možnostech dalšího studia a uplatnění na trhu práce, o vztazích mezi zaměstnavateli a pracovníky, zodpovědně rozhodovat o svém dalším vzdělávání a pracovním uplatnění;
 • aplikovat základní matematické vztahy, fyzikální a chemické zákonitosti při řešení úloh a praktických problémů;
 • pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií, využívat adekvátní zdroje informací a efektivně pracovat s informacemi;
 • jednat ekologicky a v souladu se zásadami udržitelného rozvoje;
 • podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury, uznávat hodnotu života;
 • mít kulturní a sociální kompetence potřebné pro občanský život v demokratické společnosti;
 • uplatňovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a požární prevence.

Odborné kompetence:

mít prohloubené a doplněné všeobecné znalosti a dovednosti v jednom ze tří odborných zaměření:
přírodovědné zaměření:
 • osvojit si a chápat ve vztazích a souvislostech přírodovědné jevy a jejich praktické aplikace;
 • získat přehled o klíčových otázkách a problémech, které řeší přírodověda současnosti, a chápat je v jejich širších kulturních a společenských souvislostech;
 • osvojit si základní přírodovědné empirické metody a postupy a kulturu kritického vědeckého myšlení;
 • využívat znalosti a dovednosti z biologie, ekologie, chemie a matematiky pro plánování dalšího studia a při řešení praktických problémů.
humanitní zaměření:
 • získat vhled do základů pedagogiky, psychologie, sociální péče a komunikace, mít přehled o možnostech jejich dalšího studia;
 • porozumět sociálním jevům a problémům, chápat důležitost tvořivého vyjádření idejí, zkušeností a emocí prostřednictvím různých médií.
technické zaměření:
 • rozumět základním technickým a technologickým metodám, nástrojům a pracovním postupům, ovládat základy technického zobrazování;
 • ovládat základní metody vědecké práce, aplikovat matematické postupy i prostorovou představivost při řešení technických problémů, umět zdůvodnit i obhájit zvolené řešení;
 • využívat prostředky ICT k modelování technických i společenských procesů, umět zpracovávat a interpretovat data získaná prostřednictvím pozorování, experimentu a měření, pracovat s CAD systémy.
 
4. PROFESNÍ UPLATNĚNÍ DRŽITELE OSVĚDČENÍ
Absolvent je připraven ke studiu na vysokých nebo vyšších odborných školách, zejména ve studovaném zaměření.
5. OFICIÁLNÍ CHARAKTERISTIKA OSVĚDČENÍ
Název a status instituce, která osvědčení vydala
{Nazev_instituce}
{Pravni_status_instituce}
Název a status národního/regionálního úřadu, který osvědčení akreditoval/uznal
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
118 12 Praha 1
Česká republika
Úroveň osvědčení, resp. získaného vzdělání (národní nebo mezinárodní)

Střední vzdělání s maturitní zkouškou
ISCED 344, EQF 4
Hodnoticí stupnice / požadavky na splnění (popř. absolvování)
1 - výborný
2 - chvalitebný
3 - dobrý
4 - dostatečný
5 - nedostatečný
Celkové hodnocení:
Prospěl s vyznamenáním (celkový průměr zkoušek ≤ 1,5)
Prospěl (z jednotlivých zkoušek nemá horší než stupeň 4)
Neprospěl (z jedné nebo více zkoušek má stupeň 5)
Navazující úrovně vzdělávání / odborné přípravy
ISCED 655/645/746, EQF 6
Mezinárodní ujednání
Právní rámec (uveďte příslušný právní předpis nebo jiné oprávnění):
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 
6. ÚŘEDNĚ UZNÁVANÉ ZPŮSOBY ZÍSKÁNÍ OSVĚDČENÍ
Popis získaného vzdělání a odborné přípravy Podíl z celkového programu Délka trvání
 • škola / centrum odborné přípravy
Podíl teoretické a praktické přípravy určuje vzdělavatel, a to s ohledem na charakter konkrétního vzdělávacího programu a ve vztahu k potřebám zaměstnavatelů.
 • pracoviště
 • uznané předchozí učení / praxe
Celková doba vzdělávání / odborné přípravy vedoucí k získání osvědčení 4 roky / 4 096 hodin

Vstupní požadavky

Ukončení povinné školní docházky

 

Doplňující informace

Více informací (včetně popisu vzdělávacího systému ČR) je k dispozici na: www.nuv.cz a www.eurydice.org

 

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků – Národní centrum Europass Česká republika

Weilova 1271/6

102 00 Praha 10

 

Vydáno v Praze pro školní rok 2018/2019
razítko a podpis
 
(*)Vysvětlivka
Tento dokument je dodatkem ke konkrétnímu vysvědčení/osvědčení. Poskytuje doplňující informace o kompetencích získaných vzděláváním v daném oboru vzdělání a sám o sobě není právním dokladem. Obsah dodatku vychází z těchto dokumentů: Usnesení Rady 93/C 49/1 ze dne 3. prosince 1992 o transparentnosti kvalifikací, Usnesení Rady 96/C 224/04 ze dne 15. července 1996 o transparentnosti certifikátů odborné přípravy, Doporučení Evropského parlamentu a Rady 2001/613/ES ze dne 10. července 2001 o mobilitě pro studenty, osoby absolvující odbornou přípravu, dobrovolníky, učitele a školitele uvnitř Společenství a z Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 2241/2004/ES ze dne 15. prosince 2004 o jednotném rámci Společenství pro průhlednost v oblasti kvalifikací a schopností (Europass). Více informací k dispozici na: http://europass.cedefop.europa.eu, http://www.europass.cz
© European Communities 2002