DODATEK K OSVĚDČENÍ (*)

Česká republika
 
1. NÁZEV OSVĚDČENÍ  DOKLADU O DOSAŽENÉM VZDĚLÁNÍ (CZ)(1)
Výuční list z oboru vzdělání:
23-55-H/02 Karosář (denní studium, zkrácené)
(1) v původním jazyce
 
2. PŘEKLAD NÁZVU OSVĚDČENÍ(2)
(2) Tento překlad je neoficiální.
 
3. PROFIL SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ (KOMPETENCÍ)
Obecné kompetence:

Obecné kompetence byly získány v rámci předchozího vzdělání.

Odborné kompetence:

 • opravovat, popř. vyrábět karosérie a skříně vozidel;
 • upravovat části povrchů karosérií a skříní vozidel a opatřovat je základními nátěry nebo jednoduchými nátěrovými systémy, nanášet a opravovat antikorozní a antivibrační vrstvy, nanášet (popř. lepit) tepelné a protihlukové izolace;
 • kontrolovat geometrii karosérií a skříní vozidel;
 • rozměrově a tvarově upravovat, slícovat a spojovat části vyrobené z jemných plechů, kovových profilů a součásti z plastů;
 • tmelit spojované a opravované části karoserie a brousit tmelené plochy;
 • montovat, opravovat, a ošetřovat ovládací a uzavírací mechanizmy pohyblivých částí, seřizovat jejich polohu, zasklívat okna, montovat doplňkovou výbavu, např. střešní okna, spoilery apod.;
 • ručně zpracovávat jemné plechy a profily, kontrolovat jejich rozměry a tvar, volit a používat k tomu stroje, nástroje, nářadí, ruční mechanizované nářadí, měřidla aj. pracovní pomůcky;
 • rozměřovat a orýsovat plechy, stanovovat rozvinuté tvary součástí;
 • vypočítávat rozměry dílů a spotřebu materiálu pro jejich výrobu;
 • vyhotovovat pomocné dílenské náčrty částí karosérií a skříní;
 • rozlišovat druhy materiálů, používané v konstrukcích karosérií a skříní vozidel, znát jejich mechanické a technologické vlastnosti, při opravách volit vhodné materiály, polotovary, spojovací součásti, pomocné materiály a hmoty;
 • seřizovat a obsluhovat základní druhy klempířských strojů, ošetřovat a udržovat klempířské nářadí, nástroje a stroje, provádět jejich drobné opravy;
 • rozhodovat o způsobu oprav karosérií a skříní, volit technologické postupy zpracování dílů a jejich spojování;
 • připraven svařovat obloukovým svařováním tavicí se elektrodou v aktivním plynu (ZK 135 W01), kyslíko-acetylenovým plamenovým svařováním (ZK 311 W01), svařováním horkým vzduchem (ZK 21, 22-S-1,2,3);
 • připraven k získání řidičského oprávnění skupiny C.
 
4. PROFESNÍ UPLATNĚNÍ DRŽITELE OSVĚDČENÍ
Absolvent se uplatní při výkonu povolání v oblasti oprav i výroby karosérií a skříní vozidel, jejich mechanizmů, montáži jejich příslušenství a vybavení, seřizování poloh jejich pohyblivých částí, zasklívání oken, drobných opravách laku karosérií a nátěrů spodků vozidel.
Příklady možných pracovních pozic: karosář.
 
5. OFICIÁLNÍ CHARAKTERISTIKA OSVĚDČENÍ
Název a status instituce, která osvědčení vydala
{Nazev_instituce}
{Pravni_status_instituce}
Název a status národního/regionálního úřadu, který osvědčení akreditoval/uznal
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
118 12 Praha 1
Česká republika
Úroveň osvědčení, resp. získaného vzdělání (národní nebo mezinárodní)

Střední vzdělání s výučním listem
ISCED 353, EQF 3
Hodnoticí stupnice / požadavky na splnění (popř. absolvování)
1 - výborný
2 - chvalitebný
3 - dobrý
4 - dostatečný
5 - nedostatečný
Celkové hodnocení:
Prospěl s vyznamenáním (celkový průměr zkoušek ≤ 1,5)
Prospěl (z jednotlivých zkoušek nemá horší než stupeň 4)
Neprospěl (z jedné nebo více zkoušek má stupeň 5)
Navazující úrovně vzdělávání / odborné přípravy
ISCED 354, EQF 4
Mezinárodní ujednání
Právní rámec (uveďte příslušný právní předpis nebo jiné oprávnění):
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, § 22 a 24.
 
6. ÚŘEDNĚ UZNÁVANÉ ZPŮSOBY ZÍSKÁNÍ OSVĚDČENÍ
Popis získaného vzdělání a odborné přípravy Podíl z celkového programu Délka trvání
 • škola / centrum odborné přípravy
Podíl teoretické a praktické přípravy určuje vzdělavatel, a to s ohledem na charakter konkrétního vzdělávacího programu a ve vztahu k potřebám zaměstnavatelů.
 • pracoviště
 • uznané předchozí učení / praxe
Celková doba vzdělávání / odborné přípravy vedoucí k získání osvědčení 1–2 roky 

razítko a podpis

Vydáno v Praze pro školní rok 2020/2021

Vstupní požadavky

Ukončení středního vzdělání s výučním listem (ISCED 353, EQF 3) 

Doplňující informace

Více informací (včetně popisu vzdělávacího systému ČR) je k dispozici na: www.npicr.cz a www.eurydice.org

 

Národní pedagogický institut České republiky – Národní centrum Europass Česká republika,Senovážné nám. 872/25, 110 00 Praha 1

 
(*)Vysvětlivka
Tento dokument je dodatkem ke konkrétnímu vysvědčení/osvědčení (závěrečnému vysvědčení, výučnímu listu, maturitnímu vysvědčení). Poskytuje doplňující
informace o kompetencích získaných vzděláváním v daném oboru vzdělání a sám o sobě není právním dokladem. Obsah dodatku vychází z Rozhodnutí
Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2018/646 ze dne 18. dubna 2018 o společném rámci pro poskytování lepších služeb v oblasti dovedností a kvalifikací
(Europass) a o zrušení rozhodnutí č. 2241/2004/ES.
© Evropská unie, 2002-2020 | https://www.europass.eu, https://www.europass.cz