DODATEK K OSVĚDČENÍ (*)

Česká republika
 
1. NÁZEV OSVĚDČENÍ  DOKLADU O DOSAŽENÉM VZDĚLÁNÍ (CZ)(1)
Výuční list z oboru vzdělání:
23-52-H/01 Nástrojař (kombinované studium)
(1) v původním jazyce
 
2. PŘEKLAD NÁZVU OSVĚDČENÍ(2)
(2) Tento překlad je neoficiální.
 
3. PROFIL SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ (KOMPETENCÍ)
Obecné kompetence:

Obecné kompetence byly získány v rámci předchozího vzdělání.

Odborné kompetence:

 • dohotovovat a upravovat po strojním obrábění části nástrojů, nářadí a pomůcek, slícovávat je a připravovat k montáži a spojování do celků;
 • sestavovat části nástrojů, nářadí a pracovních pomůcek, opravovat, ošetřovat a udržovat je;
 • ručně a strojně obrábět a zpracovávat kovové a nekovové části nástrojů, nářadí a pomůcek;
 • měřit a kontrolovat rozměry, tvar, vzájemnou polohu ploch, jakost povrchu součástí a jejich další vlastnosti nezbytné pro správnou funkci;
 • provádět funkční zkoušky nástrojů, nářadí a pracovních pomůcek;
 • volit a používat nástroje, nářadí, měřidla, měřicí přístroje a další pracovní pomůcky potřebné k výrobě a opravám nástrojů, nářadí a pomůcek;
 • volit pomocné materiály a hmoty, používat je při výrobě a opravách nástrojů, nářadí a pomůcek;
 • ošetřovat stroje, zařízení, nástroje a nářadí, provádět jejich běžnou údržbu a opravy drobných závad;
 • pracovat s výkresy, schématy, normami, s technologickou, servisní a další technickou dokumentací, získávat z nich informace, provádět pomocné výpočty;
 • využívat speciální dovednosti, zařazené do obsahu vzdělávání pro některé z uplatnění: rytec kovů, nožíř, ostřič nástrojů, chirurgický nástrojař.
 
4. PROFESNÍ UPLATNĚNÍ DRŽITELE OSVĚDČENÍ
Absolvent se uplatní při výkonu povolání v oblasti strojírenství při sestavování, seřizování, ošetřování, opravách, kontrole a zkouškách nástrojů, nářadí a pomůcek, jednak pro strojírenskou výrobu, jednak pro humánní a veterinární lékařství. Části obsahu vzdělávání pro uplatnění v pozicích rytec kovů, nožíř, ostřič nástrojů a v povolání chirurgický nástrojař škola zařazuje na základě požadavků zaměstnavatelů.
Příklady možných pracovních pozic: nástrojař, chirurgický nástrojař, ostřič nástrojů, rytec kovů, nožíř.
 
5. OFICIÁLNÍ CHARAKTERISTIKA OSVĚDČENÍ
Název a status instituce, která osvědčení vydala
{Nazev_instituce}
{Pravni_status_instituce}
Název a status národního/regionálního úřadu, který osvědčení akreditoval/uznal
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
118 12 Praha 1
Česká republika
Úroveň osvědčení, resp. získaného vzdělání (národní nebo mezinárodní)

Střední vzdělání s výučním listem
ISCED 353, EQF 3
Hodnoticí stupnice / požadavky na splnění (popř. absolvování)
1 - výborný
2 - chvalitebný
3 - dobrý
4 - dostatečný
5 - nedostatečný
Celkové hodnocení:
Prospěl s vyznamenáním (celkový průměr zkoušek ≤ 1,5)
Prospěl (z jednotlivých zkoušek nemá horší než stupeň 4)
Neprospěl (z jedné nebo více zkoušek má stupeň 5)
Navazující úrovně vzdělávání / odborné přípravy
ISCED 354, EQF 4
Mezinárodní ujednání
Právní rámec (uveďte příslušný právní předpis nebo jiné oprávnění):
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 
6. ÚŘEDNĚ UZNÁVANÉ ZPŮSOBY ZÍSKÁNÍ OSVĚDČENÍ
Popis získaného vzdělání a odborné přípravy Podíl z celkového programu Délka trvání
 • škola / centrum odborné přípravy
Podíl teoretické a praktické přípravy určuje vzdělavatel, a to s ohledem na charakter konkrétního vzdělávacího programu a ve vztahu k potřebám zaměstnavatelů.
 • pracoviště
 • uznané předchozí učení / praxe
Celková doba vzdělávání / odborné přípravy vedoucí k získání osvědčení 1–3 roky 

razítko a podpis

Vydáno v Praze pro školní rok 2023/2024

Vstupní požadavky

Ukončení středního vzdělání s výučním listem (ISCED 353, EQF 3) 

Doplňující informace

Více informací (včetně popisu vzdělávacího systému ČR) je k dispozici na:
EQF, EURYDICE, NPI


Národní pedagogický institut České republiky – Národní centrum Europass Česká republika, Senovážné nám. 872/25, 110 00 Praha 1
 
(*)Vysvětlivka
Tento dokument je dodatkem ke konkrétnímu vysvědčení/osvědčení (závěrečnému vysvědčení, výučnímu listu, maturitnímu vysvědčení). Poskytuje doplňující
informace o kompetencích získaných vzděláváním v daném oboru vzdělání a sám o sobě není právním dokladem. Obsah dodatku vychází z Rozhodnutí
Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2018/646 ze dne 18. dubna 2018 o společném rámci pro poskytování lepších služeb v oblasti dovedností a kvalifikací
(Europass) a o zrušení rozhodnutí č. 2241/2004/ES.
© Evropská unie, 2002-2022 | https://www.europass.eu, https://www.europass.cz