DODATEK K OSVĚDČENÍ (*)

Česká republika
 
1. NÁZEV OSVĚDČENÍ  DOKLADU O DOSAŽENÉM VZDĚLÁNÍ (CZ)(1)
Výuční list z oboru vzdělání:
28-56-E/01 Papírenská výroba (denní studium)
(1) v původním jazyce
 
2. PŘEKLAD NÁZVU OSVĚDČENÍ(2)
(2) Tento překlad je neoficiální.
 
3. PROFIL SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ (KOMPETENCÍ)
Obecné kompetence:
 
 • samostatně a srozumitelně se vyjadřovat v mateřském jazyce, zdůvodnit svůj názor;
 • vyhledávat základní informace z textu a jiných zdrojů;
 • porozumět zadání úkolu a řešit jednodušší problémy, zjistit informace nezbytné k řešení;
 • pracovat nebo se učit pod dohledem s určitou mírou samostatnosti, uplatňovat základní pravidla a postupy;
 • spolupracovat při řešení jednodušších problémů a situací s druhými lidmi;
 • aplikovat základní matematické dovednosti při řešení jednoduchých praktických úloh;
 • pracovat s osobním počítačem a s běžným základním a aplikačním programovým vybavením;
 • uplatňovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a požární prevence;
 • jednat ekologicky a v souladu se zásadami udržitelného rozvoje;
 • mít základní znalosti o možnostech uplatnění se na trhu práce a způsobu hledání zaměstnání.

Odborné kompetence:

 • znát základní sortiment papírenských výrobků;
 • rozlišovat jednotlivé druhy surovin (vláknovin), znát jejich použití v papírenské výrobě, provádět přejímku a připravovat suroviny pro další zpracování v papírenském průmyslu;
 • zpracovávat suroviny a polotovary v daném úseku papírenské výroby dle technologického postupu, obsluhovat zařízení pro regeneraci chemikálií a bělírny a připravovat roztoky chemikálií;
 • ovládat ruční způsoby výroby papíru;
 • provádět jednoduché vstupní, mezioperační a výstupní kontroly vláknovin, vláknin, papíroviny a hotových papírenských výrobků, zaznamenávat předepsané technické údaje, balit, označovat a expedovat papírenské výrobky;
 • obsluhovat stroje a zařízení v úseku přejímky a přípravy surovin, při výrobě vláknin, při výrobě a zpracování papíru a při manipulaci s výrobky v různých fázích papírenské výroby, provádět čištění a běžnou údržbu těchto zařízení;
 • kontrolovat odpadní vody a exhalace z papírenské výroby, manipulovat s odpady v různých fázích výrobního procesu v souladu s ekologickými principy;
 • dodržovat zásady hygieny při výrobě hygienických výrobků a výrobků určených pro styk s potravinami.
 
4. PROFESNÍ UPLATNĚNÍ DRŽITELE OSVĚDČENÍ
Absolvent oboru papírenská výroba je připravován pro výkon jednodušších činností v následujících oblastech papírenské výroby: přejímka a příprava dřeva, sběrového papíru a hadrových materiálů, výroba vláknin a papíru, zušlechťování a zpracování papíru a lepenek na finální výrobky papírenského průmyslu.
Uplatní se při obsluze a drobné údržbě strojů a zařízení při zpracování výchozího sortimentu papírenských surovin, meziproduktů a výrobků všeho druhu a při kontrole jakosti v jednotlivých fázích výrobního procesu. Absolvent se uplatní při výkonu povolání pomocný pracovník v papírenství, papírník, celulózař a zpracovatel papíru.
 
5. OFICIÁLNÍ CHARAKTERISTIKA OSVĚDČENÍ
Název a status instituce, která osvědčení vydala
{Nazev_instituce}
{Pravni_status_instituce}
Název a status národního/regionálního úřadu, který osvědčení akreditoval/uznal
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
118 12 Praha 1
Česká republika
Úroveň osvědčení, resp. získaného vzdělání (národní nebo mezinárodní)

Střední vzdělání s výučním listem
ISCED 353, EQF 2
Hodnoticí stupnice / požadavky na splnění (popř. absolvování)
1 - výborný
2 - chvalitebný
3 - dobrý
4 - dostatečný
5 - nedostatečný
Celkové hodnocení:
Prospěl s vyznamenáním (celkový průměr zkoušek ≤ 1,5)
Prospěl (z jednotlivých zkoušek nemá horší než stupeň 4)
Neprospěl (z jedné nebo více zkoušek má stupeň 5)
Navazující úrovně vzdělávání / odborné přípravy
ISCED 353, EQF 3
Mezinárodní ujednání
Právní rámec (uveďte příslušný právní předpis nebo jiné oprávnění):
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 
6. ÚŘEDNĚ UZNÁVANÉ ZPŮSOBY ZÍSKÁNÍ OSVĚDČENÍ
Popis získaného vzdělání a odborné přípravy Podíl z celkového programu Délka trvání
 • škola / centrum odborné přípravy
Podíl teoretické a praktické přípravy určuje vzdělavatel, a to s ohledem na charakter konkrétního vzdělávacího programu a ve vztahu k potřebám zaměstnavatelů.
 • pracoviště
 • uznané předchozí učení / praxe
Celková doba vzdělávání / odborné přípravy vedoucí k získání osvědčení 2 roky / 2 048 hodin

razítko a podpis

Vydáno v Praze pro školní rok 2021/2022

Vstupní požadavky

Ukončení povinné školní docházky

Doplňující informace

Více informací (včetně popisu vzdělávacího systému ČR) je k dispozici na: www.npicr.cz a www.eurydice.org

 

Národní pedagogický institut České republiky – Národní centrum Europass Česká republika, Senovážné nám. 872/25, 110 00 Praha 1

 
(*)Vysvětlivka
Tento dokument je dodatkem ke konkrétnímu vysvědčení/osvědčení (závěrečnému vysvědčení, výučnímu listu, maturitnímu vysvědčení). Poskytuje doplňující
informace o kompetencích získaných vzděláváním v daném oboru vzdělání a sám o sobě není právním dokladem. Obsah dodatku vychází z Rozhodnutí
Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2018/646 ze dne 18. dubna 2018 o společném rámci pro poskytování lepších služeb v oblasti dovedností a kvalifikací
(Europass) a o zrušení rozhodnutí č. 2241/2004/ES.
© Evropská unie, 2002-2022 | https://www.europass.eu, https://www.europass.cz