DODATEK K OSVĚDČENÍ (*)

Česká republika
 
1. NÁZEV OSVĚDČENÍ  DOKLADU O DOSAŽENÉM VZDĚLÁNÍ (CZ)(1)
Výuční list z oboru vzdělání:
82-51-H/05 Vlásenkář a maskér (denní studium, zkrácené)
(1) v původním jazyce
 
2. PŘEKLAD NÁZVU OSVĚDČENÍ(2)
(2) Tento překlad je neoficiální.
 
3. PROFIL SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ (KOMPETENCÍ)
Obecné kompetence:

Obecné kompetence byly získány v rámci předchozího vzdělání.

Odborné kompetence:

 • orientovat se v dějinách umění, zejména ve vztahu k vývoji uměleckého řemesla;
 • využívat základní výtvarné vyjadřovací techniky pro práci v oboru;
 • umět číst technické výkresy a dílenské náčrtky;
 • ovládat technologické postupy a tradiční techniky vytváření a provádění prací z oboru;
 • stanovovat harmonogram jednotlivých pracovních operací a dodržovat soulad jednotlivých etap pracovního postupu při realizaci v materiálu;
 • při realizaci uměleckořemeslných prací dbát na výsledné estetické ztvárnění finálního produktu a přesnost provedení;
 • volit vhodné druhy materiálů a pomůcek pro zhotovení konkrétních vlásenkářských výrobků a provádění maskérské činnosti s odpovídajícími estetickými a funkčními požadavky;
 • zhotovovat scénické vlásenkářské výrobky a provádět maskérské činnosti podle výkresové dokumentace, vzorů nebo výtvarných návrhů vhodnými technologickými postupy a technikami včetně jejich konečné úpravy;
 • vytvářet a upravovat účesy podle návrhů; zhotovovat, nasazovat a lepit vlasové doplňky; vytvářet charakterové paruky;
 • líčit a odličovat tváře, ruce a tělo;
 • stylizovat líčení podle charakteru historického období;
 • zhotovovat různé druhy divadelních, filmových a televizních masek, provádět deformování tváře;
 • lepit a snímat masky;
 • uplatňovat příslušné hygienické a zdravotní předpisy;
 • uplatňovat příslušné normy a předpisy z oblasti památkové péče;
 • zpracovat prvotní i následnou dokumentaci ke konkrétní práci;
 • ošetřovat a provádět běžnou údržbu strojů, zařízení, nářadí a pomůcek.
 
4. PROFESNÍ UPLATNĚNÍ DRŽITELE OSVĚDČENÍ
Absolvent se uplatní při výkonu povolání v oblasti scénické tvorby při zhotovování paruk, vlásenkářsko-maskérských výrobků a scénických masek, provádění líčení umělců i ostatních účinkujících a úpravě jejich účesů a masek v souladu s výtvarnými návrhy a tvůrčími záměry inscenátorů.
Příklady možných pracovních pozic: vlásenkář a maskér.
 
5. OFICIÁLNÍ CHARAKTERISTIKA OSVĚDČENÍ
Název a status instituce, která osvědčení vydala
{Nazev_instituce}
{Pravni_status_instituce}
Název a status národního/regionálního úřadu, který osvědčení akreditoval/uznal
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
118 12 Praha 1
Česká republika
Úroveň osvědčení, resp. získaného vzdělání (národní nebo mezinárodní)

Střední vzdělání s výučním listem
ISCED 353, EQF 3
Hodnoticí stupnice / požadavky na splnění (popř. absolvování)
1 - výborný
2 - chvalitebný
3 - dobrý
4 - dostatečný
5 - nedostatečný
Celkové hodnocení:
Prospěl s vyznamenáním (celkový průměr zkoušek ≤ 1,5)
Prospěl (z jednotlivých zkoušek nemá horší než stupeň 4)
Neprospěl (z jedné nebo více zkoušek má stupeň 5)
Navazující úrovně vzdělávání / odborné přípravy
ISCED 354, EQF 4
Mezinárodní ujednání
Právní rámec (uveďte příslušný právní předpis nebo jiné oprávnění):
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, § 22 a 24.
 
6. ÚŘEDNĚ UZNÁVANÉ ZPŮSOBY ZÍSKÁNÍ OSVĚDČENÍ
Popis získaného vzdělání a odborné přípravy Podíl z celkového programu Délka trvání
 • škola / centrum odborné přípravy
Podíl teoretické a praktické přípravy určuje vzdělavatel, a to s ohledem na charakter konkrétního vzdělávacího programu a ve vztahu k potřebám zaměstnavatelů.
 • pracoviště
 • uznané předchozí učení / praxe
Celková doba vzdělávání / odborné přípravy vedoucí k získání osvědčení 1–2 roky 

razítko a podpis

Vydáno v Praze pro školní rok 2020/2021

Vstupní požadavky

Ukončení středního vzdělání s výučním listem (ISCED 353, EQF 3) 
Prokázání talentových předpokladů

Doplňující informace

Více informací (včetně popisu vzdělávacího systému ČR) je k dispozici na: www.npicr.cz a www.eurydice.org

 

Národní pedagogický institut České republiky – Národní centrum Europass Česká republika,Senovážné nám. 872/25, 110 00 Praha 1

 
(*)Vysvětlivka
Tento dokument je dodatkem ke konkrétnímu vysvědčení/osvědčení (závěrečnému vysvědčení, výučnímu listu, maturitnímu vysvědčení). Poskytuje doplňující
informace o kompetencích získaných vzděláváním v daném oboru vzdělání a sám o sobě není právním dokladem. Obsah dodatku vychází z Rozhodnutí
Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2018/646 ze dne 18. dubna 2018 o společném rámci pro poskytování lepších služeb v oblasti dovedností a kvalifikací
(Europass) a o zrušení rozhodnutí č. 2241/2004/ES.
© Evropská unie, 2002-2020 | https://www.europass.eu, https://www.europass.cz