DODATEK K OSVĚDČENÍ (*)

Česká republika
 
1. NÁZEV OSVĚDČENÍ  DOKLADU O DOSAŽENÉM VZDĚLÁNÍ (CZ)(1)
Vysvědčení o maturitní zkoušce z oboru vzdělání:
23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení (denní studium)
(1) v původním jazyce
 
2. PŘEKLAD NÁZVU OSVĚDČENÍ(2)
(2) Tento překlad je neoficiální.
 
3. PROFIL SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ (KOMPETENCÍ)
Obecné kompetence:

Obecné kompetence byly získány v rámci předchozího vzdělání.


Odborné kompetence:

 • organizovat montážní a opravárenské činnosti a své pracoviště;
 • diagnostikovat technický stav a závady výrobků, tyto závady lokalizovat a odstraňovat výměnou součástí, bloků a skupin, používat k těmto činnostem adekvátní diagnostické přístroje a prostředky;
 • provádět revize výrobků, jejich seřizování, údržbu a servis, zaznamenávat údaje o těchto činnostech a jejich výsledcích do provozní dokumentace;
 • předávat po oživení, revizích a opravách výrobky uživatelům, seznamovat je s jejich používáním, obsluhou, ošetřováním a údržbou;
 • sestavovat výrobky a zařízení a spojovat jejich mechanické, elektrické a elektronické systémy, komponenty, hydraulické a pneumatické mechanizmy;
 • volit postup montáže součástí do celků a potřebné pracovní prostředky a pomůcky;
 • používat nástroje, nářadí, měřidla a další pracovní pomůcky;
 • seřizovat a obsluhovat stroje a zařízení používaná k vlastním pracovním činnostem, ošetřovat je, provádět jejich běžnou údržbu, popř. drobné opravy;
 • využívat prostředky informačních a komunikačních technologií v rámci organizačního a operačního řízení.
 
4. PROFESNÍ UPLATNĚNÍ DRŽITELE OSVĚDČENÍ
Absolvent se uplatní při výkonu povolání v oblasti strojírenské výroby, při sestavování, oživování, zkoušení a revidování složitých strojírenských výrobků a zařízení.
Příklady možných pracovních pozic: strojírenský technik, servisní technik, mechanik strojů a zařízení.
 
5. OFICIÁLNÍ CHARAKTERISTIKA OSVĚDČENÍ
Název a status instituce, která osvědčení vydala
{Nazev_instituce}
{Pravni_status_instituce}
Název a status národního/regionálního úřadu, který osvědčení akreditoval/uznal
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
118 12 Praha 1
Česká republika
Úroveň osvědčení, resp. získaného vzdělání (národní nebo mezinárodní)

Střední vzdělání s maturitní zkouškou
ISCED 354, EQF 4
Hodnoticí stupnice / požadavky na splnění (popř. absolvování)
1 - výborný
2 - chvalitebný
3 - dobrý
4 - dostatečný
5 - nedostatečný
Celkové hodnocení:
Prospěl s vyznamenáním (celkový průměr zkoušek ≤ 1,5)
Prospěl (z jednotlivých zkoušek nemá horší než stupeň 4)
Neprospěl (z jedné nebo více zkoušek má stupeň 5)
Navazující úrovně vzdělávání / odborné přípravy
ISCED 655/645/746, EQF 6 a EQF 7 (EQF7 pouze v případě dlouhých programů magisterského studia)
Mezinárodní ujednání
Právní rámec (uveďte příslušný právní předpis nebo jiné oprávnění):
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 
6. ÚŘEDNĚ UZNÁVANÉ ZPŮSOBY ZÍSKÁNÍ OSVĚDČENÍ
Popis získaného vzdělání a odborné přípravy Podíl z celkového programu Délka trvání
 • škola / centrum odborné přípravy
Podíl teoretické a praktické přípravy určuje vzdělavatel, a to s ohledem na charakter konkrétního vzdělávacího programu a ve vztahu k potřebám zaměstnavatelů.
 • pracoviště
 • uznané předchozí učení / praxe
Celková doba vzdělávání / odborné přípravy vedoucí k získání osvědčení 2 roky 

razítko a podpis

Vydáno v Praze pro školní rok 2022/2023

Vstupní požadavky

Ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou (ISCED 354, EQF 4) 

Doplňující informace

Více informací (včetně popisu vzdělávacího systému ČR) je k dispozici na: www.npicr.cz a www.eurydice.org

 

Národní pedagogický institut České republiky – Národní centrum Europass Česká republika, Senovážné nám. 872/25, 110 00 Praha 1

 
(*)Vysvětlivka
Tento dokument je dodatkem ke konkrétnímu vysvědčení/osvědčení (závěrečnému vysvědčení, výučnímu listu, maturitnímu vysvědčení). Poskytuje doplňující
informace o kompetencích získaných vzděláváním v daném oboru vzdělání a sám o sobě není právním dokladem. Obsah dodatku vychází z Rozhodnutí
Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2018/646 ze dne 18. dubna 2018 o společném rámci pro poskytování lepších služeb v oblasti dovedností a kvalifikací
(Europass) a o zrušení rozhodnutí č. 2241/2004/ES.
© Evropská unie, 2002-2022 | https://www.europass.eu, https://www.europass.cz