DODATEK K OSVĚDČENÍ (*)

Česká republika
 
1. NÁZEV OSVĚDČENÍ  DOKLADU O DOSAŽENÉM VZDĚLÁNÍ (CZ)(1)
Výuční list z oboru vzdělání:
23-55-H/01 Klempíř (denní studium, zkrácené)
(1) v původním jazyce
 
2. PŘEKLAD NÁZVU OSVĚDČENÍ(2)
(2) Tento překlad je neoficiální.
 
3. PROFIL SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ (KOMPETENCÍ)
Obecné kompetence:

Obecné kompetence byly získány v rámci předchozího vzdělání.

Odborné kompetence:

 • zpracovávat jemné plechy a profily;
 • spojovat jemné plechy a profily při výrobě a opravách klempířských výrobků;
 • upravovat povrchy klempířských výrobků a konstrukcí;
 • rozměřovat a orýsovávat plechy, stanovovat rozvinuté tvary plechových součástí a výrobků;
 • kontrolovat rozměry a tvar plechových dílců;
 • volit, seřizovat a obsluhovat klempířské stroje, provádět jejich údržbu a drobné opravy;
 • připravovat a organizovat pracoviště;
 • volit, používat a udržovat nástroje, nářadí, ruční mechanizované nářadí, měřidla a pracovní pomůcky pro zpracování jemných plechů a profilů;
 • rozlišovat druhy materiálů používaných ke konstrukci klempířských výrobků;
 • vyhotovovat dílenské náčrty klempířských výrobků.
Odborné kompetence specifické pro zaměření strojní klempíř:
 • vyrábět dílce strojírenských klempířských výrobků;
 • slícovávat dílce strojírenských klempířských výrobků, sestavovat je do celků a spojovat je;
 • seřizovat a obsluhovat stroje a zařízení při výrobě strojírenských klempířských výrobků;
 • kontrolovat rozměry a provedení strojírenských klempířských výrobků;
 • opravovat strojírenské klempířské výrobky;
 • připraven svařovat bodovým odporovým svařováním (ZP 21 9 W01) a švovým odporovým svařováním (ZP 22 9 W01).
Odborné kompetence specifické pro zaměření stavební klempíř:
 • zhotovovat části klempířských stavebních výrobků a konstrukcí, slícovávat je, sestavovat a spojovat do celků;
 • osazovat a montovat klempířské stavební výrobky a konstrukce na stavbách;
 • zhotovovat, montovat a osazovat opláštění tepelných izolací;
 • udržovat a opravovat klempířské konstrukce, vyměňovat jejich poškozené části;
 • kontrolovat provedení a osazení stavebních klempířských výrobků a konstrukcí.
 
4. PROFESNÍ UPLATNĚNÍ DRŽITELE OSVĚDČENÍ
Absolvent se uplatní (v závislosti na absolvovaném zaměření) při výkonu povolání v oblasti strojírenství nebo stavebnictví při zpracování plechů a profilů, při zhotovování a opravách strojírenských nebo stavebních klempířských výrobků a konstrukcí.
Příklady možných pracovních pozic: strojní klempíř nebo stavební klempíř.
 
5. OFICIÁLNÍ CHARAKTERISTIKA OSVĚDČENÍ
Název a status instituce, která osvědčení vydala
{Nazev_instituce}
{Pravni_status_instituce}
Název a status národního/regionálního úřadu, který osvědčení akreditoval/uznal
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
118 12 Praha 1
Česká republika
Úroveň osvědčení, resp. získaného vzdělání (národní nebo mezinárodní)

Střední vzdělání s výučním listem
ISCED 353, EQF 3
Hodnoticí stupnice / požadavky na splnění (popř. absolvování)
1 - výborný
2 - chvalitebný
3 - dobrý
4 - dostatečný
5 - nedostatečný
Celkové hodnocení:
Prospěl s vyznamenáním (celkový průměr zkoušek ≤ 1,5)
Prospěl (z jednotlivých zkoušek nemá horší než stupeň 4)
Neprospěl (z jedné nebo více zkoušek má stupeň 5)
Navazující úrovně vzdělávání / odborné přípravy
ISCED 354, EQF 4
Mezinárodní ujednání
Právní rámec (uveďte příslušný právní předpis nebo jiné oprávnění):
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, § 22 a 24.
 
6. ÚŘEDNĚ UZNÁVANÉ ZPŮSOBY ZÍSKÁNÍ OSVĚDČENÍ
Popis získaného vzdělání a odborné přípravy Podíl z celkového programu Délka trvání
 • škola / centrum odborné přípravy
Podíl teoretické a praktické přípravy určuje vzdělavatel, a to s ohledem na charakter konkrétního vzdělávacího programu a ve vztahu k potřebám zaměstnavatelů.
 • pracoviště
 • uznané předchozí učení / praxe
Celková doba vzdělávání / odborné přípravy vedoucí k získání osvědčení 1–2 roky 

razítko a podpis

Vydáno v Praze pro školní rok 2020/2021

Vstupní požadavky

Ukončení středního vzdělání s výučním listem (ISCED 353, EQF 3) 

Doplňující informace

Více informací (včetně popisu vzdělávacího systému ČR) je k dispozici na: www.npicr.cz a www.eurydice.org

 

Národní pedagogický institut České republiky – Národní centrum Europass Česká republika,Senovážné nám. 872/25, 110 00 Praha 1

 
(*)Vysvětlivka
Tento dokument je dodatkem ke konkrétnímu vysvědčení/osvědčení (závěrečnému vysvědčení, výučnímu listu, maturitnímu vysvědčení). Poskytuje doplňující
informace o kompetencích získaných vzděláváním v daném oboru vzdělání a sám o sobě není právním dokladem. Obsah dodatku vychází z Rozhodnutí
Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2018/646 ze dne 18. dubna 2018 o společném rámci pro poskytování lepších služeb v oblasti dovedností a kvalifikací
(Europass) a o zrušení rozhodnutí č. 2241/2004/ES.
© Evropská unie, 2002-2020 | https://www.europass.eu, https://www.europass.cz